Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

WD-05-07-3 - Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit (2007-2011, MMR/WD)

Odkaz na stránky VaVaI (Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) se základními informacemi projektu.

 

Projekt byl v rámci interního hodnocení zadavatele (Ministerstva pro místní rozvoj) posouzen dvěma nezávislými oponenty a následně Hodnotící komisí. Níže uvádíme hodnocení jednotlivých oponentů i verdikt Hodnotící komise.

 

Oponent 1

1. ZHODNOCENÍ PŘEDLOŽENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU

A - zpráva byla předložena včas, kompletní a kvalitní

 

2. ZHODNOCENÍ ODBORNÉHO A VĚCNÉHO STAVU PROJEKTU

A - metodika a hypotéza(y) byly stanoveny správně, stanovených cílů byl dosaženo

V rámci řešení projektu bylo vypracováno několik metodik, které byly certifikovány pro potřeby současné praxe (zejména ve vztahu k sociálnímu bydlení). Byl certifikován rovněž software "Disparitér". Cíle byly splněny v míře vrchovaté .

 

3. ZHODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, VÝSLEDKŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2011

A - dodržen návrh-plán projektu, skutečné náklady odpovídají aktivitám

V posledním roce řešení byly dokončovány práce na dolaďování nástrojů a opatření pro bytové politiky, tak jak byly nadefinovány v plánu aktivit. Na podzim 2011 proběhla mezinárodní konference k projektu, které se zúčastnilo více než 100 odborníků z praxe i akademické sféry (osobně jsem se konference zúčastnil). Konference měla dobrý ohlas.

 

4. VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNÁM OVLIVŇUJÍCÍM ŘEŠENÍ PROJEKTU, KTERÉ NASTALY V ROCE 2011

B - souhlas s provedenými změnami

Drobné změny, kterou jsou v souladu s pravidly poskytování podpory ze strany MMR.

 

5. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU A JEJICH PŘEDLOŽENÍ K REGISTRACI

A - výsledky jsou předloženy správně

Nejenže výsledky odpovídají naplánovaným aktivám, ale v řadě případů došlo k překročení původně stanovených cílů. Zde ovšem na rozdíl od některých jiných projektů kvalita předčila kvantitu, tj. výsledky hodnoceného projektu utvářejí relativně komplexní obraz současných regionálně rozvojových aspektů bydlení v podmínkách nejen ČR, ale i evropském kontextu. Kromě již zmíněných metodik, je možné mezi hlavní výsledky počítat i několik monografií nebo certifikovaný software. Všechny tyto výsledky byly předloženy k registraci.

 

6. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ A VÝSLEDKŮ

Projekt byl dobře naplánovaný, aktivity navazovaly na sebe logicky. Výsledky jsou uplatnitelné v praxi, o čemž svědčí také několik certifikovaných metodik a certifikovaný software.

 

7. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

V - vynikající výsledky projektu

Velmi dobrý projekt z hlediska nadefinování cílů a aktivit, kvalitní zpracování, srozumitelnost výstupů a rovněž praktická uplatnitelnost výsledků.

 

8. VYJÁDŘENÍ K "PLÁNU UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ"

Plán uplatnění výsledků vychází z předchozího hodnocení. Je dobře sestaven a skýtá relativně široce pojaté uplatnění - veřejná i soukromá sféra, akademická sféra.

 

Oponent 2

1. ZHODNOCENÍ PŘEDLOŽENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU

A - zpráva byla předložena včas, kompletní a kvalitní


2. ZHODNOCENÍ ODBORNÉHO A VĚCNÉHO STAVU PROJEKTU

A - metodika a hypotéza(y) byly stanoveny správně, stanovených cílů byl dosaženo

Schválený plán a realizovaný projekt jsou v souladu.

 

3. ZHODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, VÝSLEDKŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2011

A - dodržen návrh-plán projektu, skutečné náklady odpovídají aktivitám

Jednotlivé aktivity byly řešeny dle plánu. Čerpané náklady jsou odpovídající. Přesuny mezi jednotlivými položkami jsou zdůvodněny.

 

4. VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNÁM OVLIVŇUJÍCÍM ŘEŠENÍ PROJEKTU, KTERÉ NASTALY V ROCE 2011

B - souhlas s provedenými změnami

Drobné změny, které nastaly jsou v souladu s pravidly zadání.

 

5. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU A JEJICH PŘEDLOŽENÍ K REGISTRACI

A - výsledky jsou předloženy správně
Výsledky jsou předloženy správně s drobnou výhradou. V závěrečné zrávě v části 4.4. Další přílohy příloha 3 obsahuje pouze obsah monografie, zatímco ostatní přílohy jsou uvedeny včetně textové části, a dále lze diskutovat nad tím, zda by 4.3. Redakčně upravená závěrečná zpráva neměla být zkrácena, tak aby bylo přímo využitelná zadavatelem k případné krátké prezentaci projektu.

 

6. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ A VÝSLEDKŮ

Projekt WD-05-07-3 byl po celé pětileté období projektem z pohledu průběhu řešení bezproblémovým. Výsledky jsou v souladu se smlouvou a svým rozsahem překračují, v kladném slova smyslu, původní zadání. Projekt byl v průběhu řešení nejen konzultován s orgány veřejné správy, ale byl velmi úspěšně prezentován nejen v impaktovaných periodicích, ale i formou dalších publikací, odborných konferencí, pomocí web projektu atd. Ocenit lze také některé další internetové aplikace, jako např. disparitér, urbanku apod.

 

7. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

V - vynikající výsledky projektu

Projekt je vynikající především svým přínosem pro širokou odbornou veřejnost. Navrhovaná opatření v oblasti politiky bydlení na všech úrovních jsou logicky zdůvodněná a podložená řadou analytických a syntetických výstupů. Využívány jsou zahraniční zkušenosti a výsledky jiných, v minulosti, či průběžně řešených projektů. Studie může být podnětná i pro realitní a developerskou sféru. Kladně lze hodnotit průběžně vydávané a široce dostupné publikace, tedy celkově velmi výraznou publikační aktivitu.

 

8. VYJÁDŘENÍ K "PLÁNU UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ"

Plán uplatnění výsledků projektu je zpracován velmi kvalitně. Řadu výstupů, především metodických, již byla využita dalšími subjekty, zvláště orgány veřejné správy, pro jejich koncepční aktivity a je předpoklad, že tomu tak bude i v budoucnu. Permanentní doplňování a obměna dat i do budoucna je kladem projektu. U některých návrhů, které znamenají investice ze strany veřejných rozpočtů se sice lze domnívat, že budou realizovány pouze v minimálním rozsahu (zvláště v několika následujících letech), nikoliv v rozsahu doporučeném. To však není závadou výzkumného projektu.

 

Zpráva hodnotící komise Ministerstva pro místní rozvoj

1. ZHODNOCENÍ PŘEDLOŽENÉ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY PROJEKTU

A - zpráva byla předložena včas, kompletní a kvalitní

 

2. ZHODNOCENÍ ODBORNÉHO A VĚCNÉHO STAVU PROJEKTU

A - metodika a hypotéza(y) byly stanoveny správně, stanovených cílů byl dosaženo

 

3. ZHODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, VÝSLEDKŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2011

A - dodržen návrh-plán projektu, skutečné náklady odpovídají aktivitám

 

4. VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNÁM OVLIVŇUJÍCÍM ŘEŠENÍ PROJEKTU, KTERÉ NASTALY V ROCE 2011

B - souhlas s provedenými změnami

 

5. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU A JEJICH PŘEDLOŽENÍ K REGISTRACI

A - výsledky jsou předloženy správně

 

6.  ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ A VÝSLEDKŮ

Projekt byl dobře naplánovaný, aktivity navazovaly na sebe logicky. Výsledky jsou uplatnitelné v praxi, o čemž svědčí také několik certifikovaných metodik a certifikovaný software.

 

7. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

V - vynikající výsledky projektu

 

8. VYJÁDŘENÍ K "PLÁNU UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ"

Plán uplatnění výsledků vychází z předchozího hodnocení. Je dobře sestaven a skýtá relativně široce pojaté uplatnění - veřejná i soukromá sféra, akademická sféra.

 

9. KOMENTÁŘ HODNOTITELSKÉ KOMISE

Komise oceňuje kvalitní zpracování výsledků, srozumitelnost výstupů a rovněž praktickou uplatnitelnost výsledků.

29.5.2012