Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17472
Archiv anket

Bydlení v regionech: Nové nástroje bytové politiky

Programová témata a přednášející podle bloků

Blok 1: Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice: problémy měření a jejich řešení

 

Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice

Martin Lux, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Z důvodu neexistence dostatečně rozsáhlých datových zdrojů pro měření vývoje regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v ČR bylo nutné vyvinout originální metodiku kombinující databáze cen a nájmů s úpravou statistických údajů týkajících se příjmů domácností. Účelem této úvodní prezentace tak bude seznámit účastníky konference s touto metodikou a její aplikací. Prezentace bude zahrnovat informaci o vývoji regionálních rozdílů v dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení v ČR v letech 2000 – 2010 a jejich hodnocení.

 

Martin Lux, vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, kombinuje ve výzkumu bydlení ekonomické a sociologické metodické postupy. Jeho hlavním zaměřením je výzkum bytových systémů, bytových politik, výzkum v oblasti ekonomie a financování bydlení. Je autorem nebo spoluautorem 18 statí publikovaných nebo přijatých k publikaci v časopisech s impakt faktorem, editorem a hlavním autorem 9 monografií. Byl hlavním řešitelem 8 výzkumných projektů, koordinátorem mezinárodního projektu v šesti post-socialistických zemích (Local Government and Housing) a získal Marie Curie Fellowship Evropské komise (projekt realizovaný na University of Glasgow). Je členem European Network for Housing Research a byl hlavním organizátorem konference této výzkumné sítě v Praze v roce 2009. Je držitelem dvou titulu PhD; jeden z nich obhájil na Delft University of Technology, Nizozemí.

 

Metody měření regionálních a vnitro-regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení – softwarová aplikace

Martin Ferko, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Jednotné měření disparit v oblasti dostupnosti bydlení pomocí algoritmovaných statistických metod nabízí možnost zjistit nerovnoměrnosti v ukazatelích bytového fondu ve volitelných územních jednotkách. Metoda hledá územní jednotky, které vykazují ve sledovaných parametrech výrazné odlišnosti od ostatního území kraje, resp. od ostatních krajů. Je tedy hledáno území, které lze označit za disparitní. Sledované území je analyzováno z hlediska sledování variability ukazatelů v čase a seskupování územních jednotek na základě vybraných kritérií. Metoda zavádí tzv. index distinktivity, který je založen na vzájemném porovnávání souborů dat pomocí statistických hypotéz. Index vyjadřuje míru odlišnosti sledované prostorové jednotky vůči ostatním prostorovým jednotkám v souvislém územním celku. Účelem prezentace je seznámit posluchače se zvláštní softwarovou aplikací Disparitér, která, společně s indexem distinktivity, umožňuje detailní srovnání regionálních i vnitro-regionálních rozdílů a disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

 

Martin Ferko je absolventem FAST, VŠB–TU Ostrava, oboru Městské inženýrství a stavitelství. Působí jako odborný asistent na Katedře městského inženýrství (FAST, VŠB-TU Ostrava). Profesně se orientuje na problematiku počítačové podpory projektování a modelování ve výstavbě a problematiku správy majetku a provozu budov. Je autorem a spoluautorem několika článků v odborných časopisech a příspěvků prezentovaných na mezinárodních a národních konferencích. V současné době je doktorandem na FAST, VŠB – TU Ostrava, obor Městské inženýrství.

 

Metodika pro mapu nájemného a její aplikace v České republice

Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

 

Na části území České republiky skončila k 31. prosinci 2010 regulace nájemného. Nové podmínky pro sjednání nájemného se týká přibližně 400 000 bytů. Sjednávání nových výší nájmů je spíše dlouhodobý proces; nepochybně bude trvat více let, než se nájemné ustálí na své skutečně místně obvyklé tržní hodnotě. Mapa nájemného, jako jedna z pomůcek, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), a jejímž realizátorem je na základě veřejné soutěže Institut regionálních informací (dále IRI), byla poprvé veřejnosti představena na konci února 2011. IRI též připravil informační systém mapy nájemného, jehož prostřednictvím je od února 2011 veřejnost informována o nájemném v České republice, jeho struktuře a výši. Mapa má na konci roku 2011 obsahovat údaje z 639 určených měst a obcí. Cílem prezentace bude seznámit posluchače s metodologií pro tvorbu mapy nájemného a jejího informačního systému, a to včetně aktuálních metodických zdokonalení.

 

Milada Kadlecová je od roku 2000 jednatelkou nezávislé soukromé společnosti, Institutu regionálních informací, s.r.o., která se zabývá problematikou bydlení a poskytováním veškerých služeb při zpracování územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů na úrovni regionů i obcí, včetně zpracování rozboru udržitelného rozvoje území. Od roku 2000 koordinuje monitoring cen bydlení v ČR, realizovaný v rámci IRI, a spolupracuje na zpracování cenových a hodnotových map a rozvojových koncepcí a studií pro města, obce, centrální orgány a soukromé společnosti. Milada Kadlecová je absolventkou Fakulty národohospodářské VŠE Praha, má též desetiletou praxi ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury a později i v Ústavu územního rozvoje, kde se podílela na úkolech z oblasti prostorové ekonomie a bydlení.

 

Blok 2: Důsledky vývoje dostupnosti bydlení na demografii a migraci v České republice

 

Dostupnost bydlení v regionech České republiky a demografické chování – ovlivňuje dostupnost bydlení plodnost?

Jana Vobecká, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Příspěvek zkoumá vztahy mezi dostupností bydlení a plodností v České republice po roce 1989. Analýza dat na národní úrovni naznačuje, že zvyšování dostupnosti bydlení může být jedním z faktorů způsobujících růst plodnosti pozorovaný od začátku nového století. Data také ukazují, že regionální variabilita plodnosti je obecně nižší než regionální variabilita jak indikátorů dostupnosti bydlení, tak indikátorů charakterizujících ekonomickou situaci. Ačkoliv počty narozených dětí vzrostly po roce 2000 velmi podstatně, úhrnná plodnost se nezvyšovala stejnou rychlostí a vzorce její regionální variability zůstaly dosti stabilní. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím regionální rozdíly plodnosti je vzdělání žen, zvláště mladých. Pokud je vliv rozdílné úrovně vzdělání žen statisticky kontrolován, dostupnost bydlení hraje významnou roli ve vysvětlení regionálních rozdílů v úrovni plodnosti – ovlivňuje jak úhrnnou plodnost, tak průměrný věk matky při porodu.

 

Jana Vobecká je vědecká pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., absolventka doktorského studia demografie na Karlově univerzitě v Praze a Universite de Bourgogne v Dijonu. Její profesní zájmy zahrnují studium prostorové populační dynamiky, vnitřní migrace, vládnutí na lokální úrovni a populační vývoj Židů v Čechách před rokem 1939. Byla Junior Fellow v Institute for Advanced Study, Collegium Budapešť.

 

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Petr Sunega, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Pro Českou republiku je charakteristická, v porovnání se situací ve „starých“ členských zemích EU nebo v USA, relativně nízká míra vnitřní migrace. Vysoké regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti poukazují zejména na nízkou úroveň vnitřní migrace za prací. V českém prostředí se již dříve potvrdilo, že na intenzitu migrace za prací v případě nezaměstnanosti má z oblasti bydlení velmi významný vliv právní důvod užívání bydlení. Provedené analýzy prokázaly, že intenzita migrace je ovlivněna i vývojem regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení, avšak pouze mezi vysokoškolsky vzdělanou částí populace migrující do Prahy.

 

Petr Sunega vystudoval fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, do roku 2003 působil jako odborný pracovník v Sociologickém ústavu AV ČR, od roku 2003 působí tamtéž na pozici vědeckého pracovníka. Z hlediska odborného zaměření se věnuje zejména ekonomickým aspektům bydlení, analýzám efektivity a efektivnosti opatření bytové politiky, simulacím optimálního nastavení nástrojů bytové politiky, hodnocení vývoje cen bydlení a faktorů v pozadí vývoje cen bydlení v ČR. V roce 2003 absolvoval krátký studijní pobyt na Institut für Stadt- und Regionalforschung rakouské Akademie věd ve Vídni. Aktivně se podílel na řešení většiny týmových grantových projektů, sám byl hlavním řešitelem vlastního startovacího projektu (2002 – 2003) podpořeného AV ČR. Je autorem nebo spoluautorem 13 článků v impaktovaných vědeckých časopisech.

 

Blok 3: Hlavní trendy v bytové politice evropských zemích a reakce politik na globální ekonomickou krizi

 

Evropské politiky bydlení v pohybu
Peter Boelhouwer, Delft University of Technology, Delft

 

Příspěvek se bude věnovat současným inovacím v oblasti bytové politiky. Po krátkém úvodu o roli vládních intervencí na trhu bydlení a různých způsobech státních zásahů na trhu bydlení obecně bude klást důraz na popis konkrétních trendů v bytových politikách vybraných evropských zemích. Konkrétněji, příspěvek nabídne přehled aktuálních změn politik a srovnání rozdílů i podobností v trendech. Ve druhé části bude prezentace věnovat pozornost postavení nájemního bydlení v různých evropských zemích, specificky tématům jako sociální bydlení, systémy přidělování bydlení, regulace a kontrola nájemného a různé modely veřejné podpory.

 

Peter Boelhouwer je profesorem bytových systémů a vědeckým ředitelem institutu OTB na studia měst, bydlení a mobility na University of Technology v Delftu. Graduoval v roce 1983 jako sociální geograf na Universitě v Utrechtu a po dokončení disertace o důsledcích prodeje sociálního nájemního bydlení začal pracovat na institutu OTB, University of Technology v Delftu. Prvních pár let se věnoval převážně výzkumu nájemního bydlení a financování bydlení. Počátkem devadesátých let, společně s Harrym van der Heijdenem, vyvinul nový výzkumný program v oblasti komparativní bytové politiky, který je stále důležitou součástí výzkumného programu OTB. V následujících letech změnil své zaměření na studie o vlastnickém bydlení a vývoji cen nemovitostí. V prosinci 2001 získal profesuru na Fakultě architektury a od té doby odpovídá za magisterské vzdělávání v oboru bytové politiky. Od  září 2003 je vědeckým ředitelem OTB a ředitelem výzkumného centra pro udržitelný rozvoj měst (Research Centre for Sustainable Urban Areas) na University of Technology v Delftu. V roce 2005 se stal členem poradního sboru Ministerstva pro bydlení, územní plánování a životní prostředí v Nizozemí a od roku 2008 řídí European Network for Housing Research. Je také šéfredaktorem časopisu Journal of Housing and the Built Environment.

 

Odolnost národních systémů bydlení v době úvěrové krize

Hugo Priemus, Delft University of Technology, Delft


Od druhé světové války svět zažil několik finančních krizí. Prezentace se bude, v první části, věnovat dopadům těchto finančních krizí obecně a specificky pak dopadům na trhy bydlení. Dopady krizí v jednotlivých zemích EU byly různé. Cílem prezentace je ilustrace těchto rozdílů a pokus o jejich vysvětlení. Ve druhé části prezentace pak budou formulována některá doporučení v oblasti bytové politiky, kterými by mohla být posílena odolnost národních systémů bydlení před budoucími úvěrovými krizi.

 

Hugo Priemus, emeritní profesor bydlení na Delft University of Technology. Byl děkanem Fakulty architektury a později Fakulty technologie, politiky a managementu na University of Technology v Delftu. Vystudoval architekturu a ekonomii. Je autorem celé řady statí a knih zabývajících se bytovou politikou v Nizozemí a dalších zemích.

 

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice – kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin?

Tomáš Kostelecký, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Negativní dopady globální finanční krize z konce prvního desetiletí 21. století významně ovlivnily ekonomiku České republiky, ale neměly tak vážné důsledky pro český trh bydlení, jako tomu bylo v mnoha jiných zemích. Tento příspěvek nejdříve charakterizuje specifické rysy českého trhu bydlení a vysvětluje, jak jeho charakteristiky přispěly ke zmírnění negativních dopadů ekonomické krize. Příspěvek poté empiricky identifikuje skupiny, které byly v době hospodářské krize nejvíce ohroženy problémy s dostupností bydlení. Nakonec se zaměřuje na představení a diskusi potenciálních nástrojů bytové politiky, které mohu být použity ke zmírnění negativních následků příští ekonomické krize na český trh bydlení.

 

Tomáš Kostelecký je vedoucím vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vedoucím oddělení Lokální a regionální studia. Zabývá se výzkumem prostorových aspektů lidského chování, regionální a komparativní politikou a politickými důsledky metropolizace a suburbanizace. Pravidelně publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech a knihách. Byl Woodrow Wilson International Fellow ve Washingtonu D.C., stipendistou Japan Society for the Promotion of Science na University of Hokkaido v japonském Sapporu, Marie Curie Intra-European Fellow v CNRS/Science Po ve francouzském Bordeaux, a Fulbright-Masaryk Fellow na University of Southern California v Los Angeles.

 

Blok 4: Bezdomovství a sociální vyloučení: příčiny a nové nástroje bytové politiky

 

Bezdomovství a sociální vyloučení: příčiny a nástroje bytové politiky v EU

Suzanne Fitzpatrick, Heriot-Watt University, Edinburgh

 

Cílem prezentace bude přehled současných poznatků o příčinách bezdomovství a sociálního vyloučení v EU, stejně jako diskuse k možným řešením. Prezentace se bude opírat zejména o poznatky z nedávné studie Evropské komise „Vyloučení z bydlení: sociální politika, trh práce a opatření v oblasti bydlení” (Housing Exclusion: Welfare Policies, Labour Market and Housing Provision), která zkoumala příčiny a možná řešení bezdomovství v šesti členských státech EU (Velká Británie, Německo, Švédsko, Maďarsko, Portugalsko a Nizozemsko). Zvláštní pozornost bude věnována modelu ‘Housing First’ pro řešení bezdomovství, který nyní vzbuzuje velký zájem po celé Evropě.

 

Suzanne Fitzpatrick dokončila doktorské studium na téma bezdomovství mladých lidí na University of Glasgow v roce 1998 a poté pracovala na různých postech na katedře urbanistických studií University of Glasgow. Od roku 2003 do 2010 byla profesorkou bytové politiky a ředitelkou Centra bytové politiky (Centre for Housing Policy) na University of York, od roku 2010 je profesorkou bytové a sociální politiky na Heriot-Watt University v Edinburghu. Specializuje se na výzkum v oblasti bezdomovství a sociální vyloučení, velká část její práce má mezinárodní komparativní rozměr. Je šéfredaktorkou časopisu International Journal of Housing Policy.

 

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Martina Mikeszová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Příspěvek se bude věnovat problematice nízké finanční dostupnosti bydlení pro určité skupiny domácností v České Republice a možným nástrojům podpory dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci příspěvku budou diskutovány příčiny ztráty bydlení i faktory podmiňující úspěšnou reintegraci do společnosti a opětovné získání a udržení si dlouhodobého bydlení. Cílem příspěvku je rovněž prezentovat nový nástroj bytové politiky - systém garantovaného bydlení - který představuje koncept sociální bydlení pro domácnosti, jež jsou na trhu bydlení z různých důvodů znevýhodněny a nedosáhnou na finančně dostupné, kvalitativně standardní a sociálně nevyloučené nájemní bydlení.

 

Martina Mikeszová vystudovala sociologii a ekonomii a v současnosti je doktorandkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2006 je odbornou pracovnicí v Sociologickém ústavu AV ČR, kde pracuje na projektech Oddělení socioekonomie bydlení se zaměřením na analýzu trhu bydlení, problematiku finanční dostupnosti bydlení i bezdomovství.

 

Blok 5: Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení: nové nástroje bytové politiky

 

Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení pro mladé lidi a osamělé seniory: zvýšení variability bytového fondu

Helena Vařejková, Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

 

Zvýšení variability bytového fondu cestou stavebního rozdělení velkého bytu na dvě menší bytové jednotky je nástroj, který může přispět ke zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé domácnosti a osamělé seniory. Zvyšování variability bytového fondu v rámci stávající zástavby je finančně i časově méně náročné než nová výstavba a jako dílčí faktor spolupůsobí proti vylidňování měst. Cílem prezentace bude ukázat konkrétní příklady a finanční udržitelnost (bez i s podporou státu) tohoto nástroje bytové politiky, který dává obcím (ale i soukromým pronajímatelům) možnost v současných ekonomických podmínkách získat poměrně efektivní cestou nové bytové jednotky.

 

Helena Vařejková se od roku 2000 jako architektka zaměřuje na problematiku bydlení a to nejen z hlediska urbanistického a stavebního, ale též ve vazbě na otázky právních a nájemních vztahů, legislativy, správy, kvality bydlení a ekonomické souvislosti. Je zastáncem udržitelného rozvoje v architektuře a zdravého prostředí budov. Po absolvování Fakulty architektury VUT Brno v roce 1986, pracovala v projektovém a inženýrském podniku pro stavby potravinářského průmyslu, dále v architektonickém ateliéru zaměřeném na projektování budov a kompletní návrhy a dodávky interiérů. Od roku 1998 navrhla a realizovala v průmyslových stavbách interiéry velínů a laboratoří, ve zdravotnictví interiéry nemocnic, výtvarná řešení humanizace dětských oddělení nemocnic, interiéry a zahrady pro mateřské školky, obchodní a administrativní prostory.

 

Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení pro seniory: koncept celoživotního bydlení

Renata Zdařilová, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

V současnosti narůstá na významu problematika stárnutí obyvatelstva, jež se promítá také do oblasti bydlení. Odpovídající bydlení je pro seniory zvlášť důležité, neboť oddaluje nebo zamezuje odchodu seniorů do institucionálních pobytových zařízení, kde jsou odloučeni od rodin a ztrácejí dosavadní společenské kontakty. Z tohoto požadavku vychází nutnost vytvářet podmínky pro důstojné a přiměřené bydlení seniorů, a to na principu celoživotního bydlení. Cílem prezentace je diskuse k potenciálu konceptu celoživotního bydlení v České republice.

 

Renata Zdařilová je absolventkou Stavební fakulty VUT v Brně, obor Pozemní stavby. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře městského inženýrství Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Profesně se orientuje na problematiku navrhování staveb a bezbariérovému užívání staveb. V problematice bezbariérového užívání je spolupracovnicí a poradce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), autorkou metodických a technických pomůcek a metodiky celoživotního bydlení pro autorizované osoby ČKAIT, spoluautorkou vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání, několika článků v odborných časopisech a příspěvků prezentovaných na mezinárodních a národních konferencích.

 

Prodloužení životnosti bytového fondu: vzdělávací program

František Kuda, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Jedním z nástrojů pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a prodloužení životnosti bytového fondu je vzdělávací program. Cílem prezentovaného vzdělávacího programu je zvýšení všeobecného povědomí o obsahu a rozsahu ekonomiky správy majetku. Strategický záměr vzdělávacího programu je založen na systému vytvoření programu přenosu potřebných informací a znalostí diferencovanou formou pro čtyři hlavní skupiny účastníků (odborníci správy majetku, investoři a projektanti, veřejná správa a vzdělávací instituce). Očekávaným výsledkem vzdělávacího programu by mělo být efektivnější využití bytového fondu, zvýšení počtu disponibilních bytů, zkvalitnění bytového fondu a zvýšení zájmu investorů . Metodický návod podpory oprav a modernizace bytového fondu může přitom významně ovlivnit i oživení ekonomických aktivit, včetně tvorby nových pracovních míst.

 

František Kuda je absolvent Fakulty stavební VUT Brno, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2002 zaměstnán na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava jako vedoucí katedry městského inženýrství. Profesně se orientuje na problematiku ekonomiky stavebnictví se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu, přípravy a organizace staveb, hodnocení kvality staveb a jejich nákladů v rámci životního cyklu staveb a ekonomiku správy majetku. Je autorem a spoluautorem mnoha studií, článků v odborných časopisech a příspěvků prezentovaných na mezinárodních a národních konferencích a seminářích k problematice Facility Managementu, ekonomiky správy majetku a aplikovaných GIS.