Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

  • Nástroje pro praxi

Úvodní strana / Výstupy z projektu / Nástroje pro praxi

29.11.2010 Urbanistická kalkulačka "URBANKA"

Urbanistická kalkulačka "URBANKA“ umožní bilance potřeby ploch při tvorbě územních plánů a územně analytických podkladů. Provedení bilancí bydlení již ve fázi zpracování územně analytických podkladů umožní vytvořit základní bilance pro vyváženou tvorbu územních plánů obcí v návaznosti na celkové rozvojové možnosti regionů. Přiměřenost návrhu ploch pro bydlení v obcích umožní při jejich přípravě jednak realizovat úspory prostředků zejména z veřejných zdrojů a jednak snížit úroveň tržních cen pozemků. Další nezanedbatelnou skutečností je i značný potenciál úspor v rámci územně-plánovacích činností a možnost hodnocení přiměřenosti ploch jednotným měřítkem. Navrhovaný nástroj, kterým urbanistická kalkulačka je, přitom zohledňuje jak individuální rozvojové možnosti obcí, tak i obecné trendy vývoje systému bydlení v ČR.

30.9.2010 Zvyšování kvalifikace správců bytových domů

..."Z pojetí fyzické dostupnosti bydlení vyplývá, že disponibilní množství bytů (z hlediska počtu i funkčních vlastností) může být ohroženo nedostatečnou údržbou, zanedbáním oprav a rekonstrukcí a tím může dojít ke snížení jejich technické a uživatelské kvality (celkového užitku). Zanedbané byty, resp. byty v zanedbaných bytových domech sice fyzicky existují, ale nepředstavují dostupný bytový fond, splňující současná a budoucí hlediska funkční uživatelnosti a tím snižují fyzickou dostupnost bydlení. Zenadbání údržby bytových objektů, potřebných oprav nebo rekonstrukcí nemusí být důsledkem pouhé nevůle správců (majitelů) nebo nedostatku financí. Častou příčinou nedostatků bývá neznalost, nedostatečná kvalifikace osob odpovídajících za správu bytových objektů o nezbytných technických a organizačních opatřeních, která by zajistila prodloužení životnosti objektů a jejich užitku.

Studie se dotýká inovativních metod ekonomiky údržby bytových domů, kterou lze řešit jako spolehlivost provozu stavebních objektů, a která by měla vyjít z analýzy výnosů, postihující množství výstupů systému a analýzy nákladů, která řeší množství nezbytných vstupů pro jeho fungování. Tyto inovativní metody usnadňují ekonomická rozhodování.

Studie chce nabídnout také jiný pohled možného řešení procesů údržby obnovy a definovat postupy pro nové způsoby řešení, které bude třeba akceptovat při vytváření udržitelné výstavby. Je řešena otázka aplikace nových forem údržby a obnovy staveb jako prostředku ke zvýšení jejich užitku. Zejména z hlediska jejich užívání, životnosti, termínů obnovy a řízeného ukončení jejich životnosti." ... (str.3-4)

15.8.2010 Bezúročná půjčka domácnostem vlastníků splácejícím hypoteční (či obdobné) úvěry

Nástroj spočívající v dočasné pomoci vlastníkům bydlení splácejícím hypoteční úvěr formou překlenovacího bezúročného úvěru byl v této studii rozsáhle simulován na datech EU-SILC 2008. Tyto simulace ukázaly, že potenciální negativní důsledky nezaměstnanosti mezi vlastníky bydlení, kteří splácejí hypoteční úvěr, na finanční dostupnost jejich bydlení jsou značné. S výpadkem příjmu přednosty domácnosti by si většina domácností splácejících hypoteční úvěr nedokázala poradit. Samotné rozhodnutí o tom, zda se státu vyplatí poskytnout vlastníkům bydlení postiženým snížením příjmů, a tudíž i neschopností splácet hypoteční úvěr, dočasnou pomoc ve formě speciální bezúročné překlenovací půjčky, by bylo možno definitivně učinit až v okamžiku, kdy by byl znám rozsah krize a bylo by možno odhadnout náklady, které by vznikly za situace, kdy by stát ohroženým vlastníkům nepomohl a ekonomika následně nesla důsledky – tedy především pokles cen nemovitostí, zvětšení podílu domácností nesplácejících hypotéku a ekonomické ztráty bank.

20.6.2010 Zvýšení variability bytového fondu

V rámci dílčích výstupů z řešení projektu bylo mimo jiné zjištěno, že jednou ze skupin ohrožených významně finanční nedostupností bydlení (nejen potenciálně, ale i aktuálně) je skupina seniorů. Smyslem navrženého nástroje je proto:

  • zvýšit variabilitu stávajícího bytového fondu zvýšením nabídky počtu menších bytů jako reakce na současnou poptávku, cestou vratných stavebních úprav, které umožní budoucí opětovné sloučení bytových jednotek podle změněné prostorové potřeby;
  • vytvořit sociální bydlení pro seniory ve stávajících vlastnických i obecních bytech/bytových domech, tj. snížit cenu bydlení seniorů (zmenšení plochy bytu, snížení nákladů na služby);
  • zachovat bydlení seniorů ve stávající lokalitě („nepřesazovat starý strom“);
  • zlepšit kvalitu stávajícího bytového fondu.

15.5.2010 Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra migrace za prací - možné néstroje státu

Pro Českou republiku je charakteristická, v porovnání se situací ve „starých“ členských zemích EU nebo v USA, relativně nízká míra vnitřní migrace (migrace uvnitř národních hranic). Vysoké regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti poukazují zejména na nízkou úroveň vnitřní migrace za prací. Podíl stěhování z pracovních důvodů na celkovém objemu vnitřní migrace činil v roce 2004 pouze 5,2 % (od roku 2004 bohužel motivy migrace neznáme). Bariéry pro její větší rozvoj mohou být různé; ve světě často zmiňovanými jsou podmínky bydlení. S rostoucím důrazem na flexibilitu práce tak věnuje výzkum, zejména ve vyspělých zemích, stále větší pozornost vzájemnému vztahu mezi trhem práce a trhem bydlení. Ještě větší pozornost by však tento vztah zasloužil právě v postkomunistických zemích. Nejen proto, že stejně jako trh práce musel od počátku transformace být postupně vytvářen i trh bydlení, existující před rokem 1989 často jen v ilegální podobě, ale také proto, že z důvodu pomalých reforem v oblasti bydlení po roce 1989 se vytváření skutečného trhu bydlení výraznějším způsobem zpozdilo.

Výsledky některých empirických studií ze zahraničí ukázaly, že jednou z významných bariér pro migraci za prací mohou být vysoké regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení (potažmo v nájemném či cenách bytů). Vysoké ceny bydlení v prosperujících regionech jsou faktorem, který brání imigraci nové pracovní síly z méně prosperujících regionů s nízkými cenami bydlení; posilování těchto regionálních rozdílů může vést k tomu, že se případné stěhování za prací, a to i přes diferenci v úrovni mezd, domácnosti finančně nevyplatí. V českém prostředí se již dříve potvrdilo, že na intenzitu migrace za prací v případě nezaměstnanosti má z oblasti bydlení a bytové politiky velmi významný vliv právní důvod užívání bydlení (tj. zda-li domácnost žije ve vlastním nebo nájemním bydlení). Prokázalo se, že v případě nezaměstnanosti jsou ochotni se významně více stěhovat za prací lidé žijící v soukromých i obecních nájemních bytech a významně méně pak vlastníci svého bydlení, zejména pak vlastníci rodinných domů. Smyslem této studie pak bylo zjistit, zda-li na intenzitu migrace má stejně významný, či dokonce významnější, vliv i vývoj regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení; a následně navrhnout taková opatření, která by pomohla tuto bariéru migrace odstranit.

7.4.2010 Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti

Hlavním smyslem nástrojů by mělo být odstranění stávajících bariér vyplývajících ze segmentace nájemního bydlení do "privilegovaného" (rozsáhle chráněného) a ‚neprivilegovaného‘ (téměř nechráněného) nájemního bydlení. Vzhledem k deregulaci nájemného je možné očekávat razantní ústup z původních privilegií, přičemž právní úprava zatím nepřináší žádný jiný efektivní systém nové a trhu bližší formy ochrany nájemníků (minimální délka uzavření nájemní smlouvy, růst nájemného v průběhu trvání nájmu). Cílem navrhovaných nástrojů by tak mělo být zachovat prioritu tržního řešení a výpomoci širší rodiny při zajištění bydlení, avšak z důvodu výše zmíněných dysfunkcí pomoci stabilizovat nájemní vztahy - tj. podpořit uzavírání nájemních smluv se soukromými pronajímateli za nižší než tržní nájemné, a to na relativně dlouhé období (umožňující založení rodiny dříve než po případném vstupu do vlastního bydlení) a s jasně stanoveným vývojem nájemného v průběhu tohoto období (posílení jistoty ohledně výdajů na bydlení).

7.3.2010 Koncepce sociálního (podporovaného) bydlení v ČR

Primárním cílem navrhované koncepce je zajištění dlouhodobého nájemního bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené dlouhodobé nájemní bydlení (ať už z důvodu finanční nedostupnosti bydlení, nedostatečné kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení nebo diskriminace na trhu bydlení). Výpomoc domácnostem by však neměla vést k závislosti na sociální pomoci. Cílem koncepce je motivovat domácnosti k řešení problému vlastními prostředky. Koncepce se zakládá na kombinaci nástrojů (nabídky i poptávky; státu, obce a neziskových organizací; privátního a veřejného financování), včetně využití moderních nástrojů „prostřednictví“, přičemž se zaměřuje na široké vymezení cílové skupiny (v žádném případě by koncepce neměla vymezovat cílové domácnosti na etnickém principu).

 

Dílčím cílem koncepce je udržení či zajištění sociálního promísení (sociálního mixu), sociální a prostorová integrace cílových domácností a efektivita (úspěšnost) reintegrace cílových domácností. Výpomoc při zajišťování bydlení cílové populace by neměla vést k vytváření vyloučených lokalit, koncentraci cílových domácností v jedné lokalitě - konečným cílem reintegračního (resocializačního) programu je dlouhodobé nájemní bydlení v prostorově nevyloučených lokalitách; promísení s domácnostmi, které nepotřebují pomoc v rámci koncepce sociálního bydlení. Pro úspěch reintegrace je klíčové zajištění snadného přechodu do dlouhodobého nájemního bydlení bez dalších sociálních služeb.