Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

 • Rozšíření projektu

Úvodní strana / O projektu / Rozšíření projektu

Rozšíření projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve druhé polovině roku 2009 výzvu k podávání návrhů na rozšíření jednotlivých projektů financovaných v rámci programu WD - Výzkum pro řešení regionální disparit (více informací). Řešitelský kolektiv projektu "Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podal návrh na rozšíření stávajícího projektu a tento návrh byl po oponentuře přijat. Oficiálně byl od 1.9.2009 projekt rozšířen o dva nové dílčí cíle (viz dále).

 

Účel a očekávaný přínos rozšíření projektu

Rozšíření projektu bylo navrženo z důvodu aktuálních výzev vyplývajících z dopadů hypoteční krize a hospodářské krize na dostupnost bydlení (resp. regionální rozdíly v dostupnosti bydlení) a dlouhodobou udržitelnost nástrojů bytové politiky. Hlavním účelem je na pozadí posledních událostí ve světě i v ČR (credit crunch, bankovní krize, globální ekonomická recese) testovat nástroje bytové politiky (zejména nástroje státu a obcí), který by napomohly vyváženosti bytové politiky v ČR, reflektovaly zjištění o příčinách hypoteční krize a příčinách jejího dopadu na ekonomický růst, a které by tak pomohly zabránit podobným negativním dopadům v budoucnu.

 

Hlavním přínosem rozšíření projektu by měla být tvorba a částečné otestování návrhů mixů nástrojů bytové (monetární) politiky, které by vedly nejen k posílení finanční a fyzické dostupnosti bydlení skupin domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí, ale které by, díky svému flexibilnímu nastavení a díky vyváženosti z pohledu zacílení na různé právní formy bydlení (vlastnické, nájemní bydlení), pomohly zabránit výrazným negativním dopadům vývoje na trhu bydlení (cen bytů) na stabilitu bankovního sektoru a hospodářství v budoucnu.

 

Předpokládaným uživatelem výstupů budou tak jak orgány státní správy na celorepublikové úrovni (ministerstva), tak orgány státní správy na regionální a lokální úrovni (krajské úřady, magistráty, obecní úřady) a neziskové obecně prospěšné organizace působící v oblasti zajišťování sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

Očekávané výsledky rozšíření projektu

 • kvantifikace vlivu hospodářské krize na vývoj finanční a fyzické dostupnosti bydlení, a regionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, pro jednotlivé skupiny (typy) domácností (identifikace skupin domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí);
 • tvorba a testování nástrojů k posílení finanční a fyzické dostupnosti bydlení skupin domácností nejvíce zasažených (ohrožených) hospodářskou krizí;
 • návrhy a testování mixů nástrojů bytové (monetární) politiky, které by díky svému flexibilnímu nastavení a vyváženosti zabránily negativním dopadům vývoje na trhu bydlení na stabilitu bankovního sektoru a celého hospodářství v budoucnu;
 • odhalení a kvantifikace vlivu hospodářské krize na výstavbu bytů, prognózu fyzické dostupnosti bydlení a odhad potřeby bytové výstavby;
 • odhalení a kvantifikace vlivu hospodářské krize na rozsah a tempo regenerace bytových domů (pokles nové výstavby posílí zájem o modernizace existujících bytů);
 • odhalení a kvantifikace vlivu hospodářské krize na požadavky bydlení pro seniory (vhodné byty, finance na domovy důchodců a DPS).

 

Stručný popis dílčích cílů rozšíření projektu

Dílčí cíl DC101

Testování mixů nástrojů politik s cílem posílit finanční dostupnost bydlení skupin domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí, jež díky flexibilnímu nastavení a vyváženosti zároveň brání negativním dopadům vývoje trhu bydlení na vývoj hospodářství.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 • identifikace skupin domácností nejvíce ohrožených (zasažených) hospodářskou krizí v oblasti finanční dostupnosti bydlení;
 • identifikace vlivu hospodářské krize na vývoj finanční dostupnosti bydlení u jednotlivých skupin (typů) domácností, a na regionální rozdíly v dostupnosti bydlení u jednotlivých skupin (typů) domácností;
 • návrhy a otestování mixů nástrojů bytové politiky, které by vedly k posílení finanční dostupnosti bydlení skupin domácností nejvíce ohrožených (zasažených) hospodářskou krizí;
 • návrhy a otestování mixů nástrojů bytové (monetární) politiky, které by, díky svému flexibilnímu nastavení a díky vyváženosti z pohledu zacílení na různé právní formy bydlení (vlastnické, nájemní bydlení), vedly k posílení finanční i fyzické dostupnosti bydlení a zároveň by mohly zabránit výrazným negativním dopadům vývoje na trhu bydlení (cen bytů) na stabilitu bankovního sektoru a hospodářství v budoucnu.

 

Dílčí cíl DC102

Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti průmyslové bytové výstavby a bydlení skupin domácností zasažených hospodářskou krizí.

 

Očekávanými výsledky dílčího cíle bude znalost odpovědí na následující otázky:

 • Jaký vývoj fyzické dostupnosti bydlení obecně v ČR jako celku a v jednotlivých regionech (na úrovni regionů NUTS 3) způsobila současná ekonomická recese?
 • Jaký vliv má hospodářská krize na péči o stávající domovní a bytový panelový fond?
 • Jaká je jeho role v oblasti bydlení v současné recesi ekonomiky?
 • Jak ovlivnila hospodářská krize modernizaci bytových domů? Jaký byl vliv hospodářské krize na rozsah a tempo regenerace bytových domů?

Dalšími výsledky dílčího cíle budou:

 • návrhy opatření, úpravy nástrojů bytové politiky, které by napomohly ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností ohrožené (zasažené) hospodářskou krizí;
 • návrhy mixů nástrojů politik ke zvýšení fyzické i finanční dostupnosti bydlení, které by díky flexibilnímu nastavení a vyváženosti pomohly zabránit negativním dopadům vývoje na trhu bydlení na hospodářský vývoj;
 • návrhy nových opatření bytové politiky na zvýšení fyzické dostupnosti a snížení regionálních disparit bydlení seniorů, a to v souvislosti s dopady současné hospodářské krize.

 

Harmonogram řešení rozšíření projektu

V rámci schváleného návrhu rozšíření řešení projektu byly specifikovány dva nové dílčí cíle jejich stručný popis byl uveden výše. Jejich řešení započalo 1.9.2009 a skončí 31.12.2011 (tj. souběžně s ukončením řešení původního nerozšířeného projektu). Postup řešení obou dílčích cílů je podrobněji rozpracován v rámci sedmi aktivit (viz schéma níže).

 

aktivity_rozsireni_schema