Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

 • Harmonogram

Harmonogram řešení projektu

Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení je pětiletý projekt, jehož řešení započalo v dubnu 2007 a skončí 31.12.2011. V průběhu doby řešení projektu musí být v souladu s návrhem projektu naplněno 12 dílčích cílů.

 

Jednotlivé dílčí cíle projektu na sebe logicky navazují tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle projektu. Konkrétní metody a postupy, jejichž prostřednictvím bude dílčích cílů dosaženo, jsou podrobněji popsány v metodice řešení projektu. Harmonogram řešení projektu a časovou souslednost jednotlivých dílčích cílů zachycuje následující obrázek.

harmogram

Zobrazeny jsou v něm i některé plánované výstupy (příspěvky na konferencích, články v časopisech), které musí být v průběhu řešení jednotlivých dílčích cílů naplněny.

 

Následující sada obrázků zachycuje podrobněji rozepsané dílčí cíle a jejich výstupy včetně odborných garantů, kteří jsou za jejich dosažení zodpovědní. Detailnější popis zejména očekávaných výstupů jednotlivých dílčích cílů je uveden pod obrázky. Postup naplnění dílčích cílů je v souladu se strukturou grantové žádosti dále specifikován prostřednictvím plánu aktivit, tj. konkrétních postupů (aktivit) směřujících k naplnění dílčích cílů. Jednotlivé aktivity nebudou na tomto místě, s ohledem na jejich značný rozsah, popisovány.

dc01_03 dc08_10
 dc04_07  dc011_012

 

Stručný popis dílčích cílů projektu

Dílčí cíl 001 (DC001)

 

Zmapování vývoje i regionálních disparit (mezi regiony NUTS 3) ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé právní typy bydlení, segmenty trhu a typy českých domácností v letech 2000 - 2006.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle: kvantifikace a deskripce vývoje finanční dostupnosti bydlení a vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé kraje NUTS 3 a mezi nimi v letech 2000 - 2006. Výsledkem bude zejména znalost odpovědí na následující otázky:

 

Jaký byl vývoj ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy domácností v jednotlivých krajích mezi roky 2000 – 2006?
Jaký byl vývoj ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy domácností v jednotlivých krajích mezi roky 2000 – 2006?
Jaký byl vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3)ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované skupiny domácností v letech 2000 – 2006? Docházelo ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?
Jaký byl vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy domácností v letech v letech 2000 – 2006? Docházelo ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?

Pro jaké typy domácností přesahovala v jednotlivých krajích míra zatížení v "privilegovaném" segmentu nájemního bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v letech 2000 - 2006?
Jak vysoký byl odhadovaný počet domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu), pro které bylo „privilegované“ nájemní bydlení nedostupné s využitím různě definovaných mezí maximálně únosného zatížení výdaji na bydlení v letech 2000 - 2006?
Pro jaké typy domácností přesahovala v jednotlivých krajích míra zatížení v "neprivilegovaném" segmentu nájemního bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v letech 2000 - 2006?
Jak vysoký byl odhadovaný počet domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu), pro které bylo „neprivilegované“ nájemní bydlení nedostupné s využitím různě definovaných mezí maximálně únosného zatížení výdaji na bydlení v letech 2000 - 2006?

Jaký byl vývoj ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení pro různě definované typy domácností v jednotlivých krajích mezi roky 2000 – 2006?
Jaký byl vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3)ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení pro různě definované typy domácností v letech 2000 – 2006? Docházelo ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?
Pro jaké typy domácností přesahovala míra zatížení v „neprivilegovaném“ segmentu vlastnického bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v jednotlivých regionech v letech 2000 - 2006?
Jak vysoký byl odhadovaný počet domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu), pro které bylo „neprivilegované“ vlastnické bydlení nedostupné s využitím různě definovaných mezí maximálně únosného zatížení výdaji na bydlení v letech 2000 - 2006?

Dílčí cíl 002 (DC002)

 

Analýza důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Které typy domácností byly, z hlediska výsledků dílčího cíle 1 a z důvodu nerovnoměrného vývoje cen bydlení a příjmů (mezd), potenciálně nejvíce ohroženy finanční nedostupností bydlení v jednotlivých krajích (regionech NUTS 3) v letech 2000 - 2006?
Jaký byl vývoj v této oblasti v jednotlivých regionech?
Jaký byl počet (podíl) domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení v jednotlivých krajích v letech 2000 – 2006?
Jaký byl vývoj v této oblasti v jednotlivých regionech?
Jaké byly regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) v podílu a typologii domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení v letech 2000 – 2006?

 

Dílčí cíl 003 (DC 003)

 

Analýza vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Jaký byl vývoj demografického chování mladé generace v ČR jako celku i v jednotlivých krajích mezi roky 2000 – 2006?
Jaký byl vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) v demografickém chování mladé generace v letech 2000 – 2006? Docházelo ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?
Do jaké míry souvisí vývoj demografického chování mladé generace s vývojem ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ i „neprivilegovaného“ nájemního bydlení a "neprivilegovaného" vlastnického bydlení v jednotlivých krajích?
Do jaké míry souvisí vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) v demografickém chování mladé generace s vývojem regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ i „neprivilegovaného“ nájemního bydlení a „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují vývoj demografického chování mladé generace?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) v demografickém chování mladé generace?
Jaká je váha těchto faktorů podle významnosti jejich vlivu?
Je faktor finanční dostupnosti bydlení, resp. regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím vývoj, resp. regionální disparity, v demografickém chování mladé generace?

Dílčí cíl 004 (DC 004)

 

Analýza vlivu vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na prostorovou mobilitu domácností za prací, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Jaký byl vývoj v meziregionální mobilitě domácností (na úrovni regionů NUTS 3) za pracovními příležitostmi v letech 2000 – 2006?
Jaký byl vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) v imigraci do (emigraci z) regionů  za pracovními příležitostmi v letech 2000 – 2006? Docházelo ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?
Pro které typy domácností se stalo, vzhledem k regionálním disparitám mezi regiony NUTS 3 ve finanční dostupnosti bydlení, finančně nevýhodné, nebo dokonce nereálné, stěhovat se za pracovními příležitostmi?
Do jaké míry souvisí vývoj v meziregionální prostorové mobilitě domácností za pracovními příležitostmi s vývojem ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ i „neprivilegovaného“ nájemního bydlení a „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi?
Je faktor regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení faktorem, který má na prostorovou mobilitu domácností největší vliv? Jaké jiné faktory jsou rovněž významné?

 

Dílčí cíl 005 (DC 005)

 

Analýza vlivu vývoje fin. a fyzické dostupnosti bydlení a regionálních disparit v dostupnosti bydlení na velikost skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením, jejich sociální reintegraci a kvalitu jejich bydlení ve vybraných českých krajích.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Výsledkem bude zejména poznatek o aktuálních regionálních disparitách ve velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením (lidé bez přístřeší, Romové, matky s dětmi, oběti domácího násilí, lidé opouštějící ústavní péči a jiné), v kvalitě jejich bydlení a úspěšnosti jejich sociální reintegrace mezi vybranými českými kraji (Moravskoslezský, Jihomoravský, Středočeský a Hl. m. Praha) a uvnitř těchto krajů mezi regiony na úrovni okresů, obcemi, případně též mikroregiony, v letech 2009 – 2010. Výsledkem bude též poznatek o faktorech, které na velikost, kvalitu bydlení a úspěšnost sociální reintegrace skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením mají vliv a odhad váhy vlivu těchto faktorů.

 

Výsledkem bude zejména znalost odpovědí na následující otázky:

Jak veliké jsou, dle co možná nejpřesnějšího odhadu, skupiny domácností akutně ohrožené sociálním vyloučením z důvodu špatné finanční dostupnosti bydlení (bezdomovci, Romové, lidé vracející se z výkonu trestu, děti opouštějící ústavní zařízení po dosažení zletilosti, neúplné rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné) ve vybraných krajích v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity ve velikosti těchto skupin mezi alespoň vybranými regiony na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů uvnitř čtyř vybraných českých krajů v roce 2010? 
Jaké jsou formy a kvalita bydlení skupin domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením v alespoň vybraných regionech na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů uvnitř čtyř vybraných českých krajů v roce 2010?
Jaké jsou alespoň vybrané regionální disparity ve velikosti skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením, kvalitě a formě jejich bydlení, na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů uvnitř čtyř vybraných českých krajů v roce 2010?
Do jaké míry souvisí velikost skupin domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením, kvalita a forma jejich bydlení, s nízkou finanční dostupností a regionálními disparitami ve finanční dostupnosti bydlení uvnitř vybraných českých krajů, resp. s regionálními disparitami ve finanční dostupnosti bydlení mezi vybranými kraji?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují velikost skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením z důvodu špatné finanční dostupnosti bydlení, kvalitu a formu jejich bydlení?
Jaké faktory ovlivňují úspěšnost sociální reintegrace těchto domácností?
Jakou váhu, se zřetelem na ostatní faktory, má na velikost skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením, kvalitu a formu jejich bydlení a úspěšnost jejich sociální reintegrace (resp. na regionální disparity ve výše uvedeném) vliv finanční dostupnost bydlení (resp. snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení)?

 

Dílčí cíl 006 (DC 006)

 

Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) ve fyzické dostupnosti bydlení pro jednotlivé právní typy bydlení, druhy bydlení, disparit v oblasti byt. výstavby a modernizace bytů v letech 1990 - 2006.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Výsledkem dílčího cíle bude znalost odpovědi na následující otázky:

Jaký byl vývoj ve fyzické dostupnosti bydlení obecně v ČR jako celku a v jednotlivých regionech (na úrovni regionů NUTS 3) v letech 1990 - 2006?
Jaké změny v zastoupení různých právních typů bydlení na celkovém bytovém fondu v ČR jako celku i v jednotlivých regionech jsou doložitelné mezi roky 1991 a 2001? Jak se zastoupení právních typů bydlení v jednotlivých regionech změnilo, dle kvalifikovaného odhadu, mezi roky 2001 a 2006?
Jaký byl vývoj druhové skladby bytového fondu v ČR jako celku i v jednotlivých regionech mezi roky 1990 - 2006?
Jaký byl vývoj a skladba bytové výstavby v ČR jako celku a v jednotlivých regionech mezi roky 1990 - 2006?
Jaký byl vývoj v průměrném stáří bytového fondu v jednotlivých regionech v letech 1990 - 2006?
Jaký byl vývoj v modernizaci (rekonstrukci) stávajícího bytového fondu v jednotlivých regionech v letech 1990 - 2006?
Jaký byl vývoj v ostatních ukazatelích hodnotících kvalitu bytové fondu (kategorie bydlení, počet pokojů, podlahová plocha) v jednotlivých regionech v letech 1990 - 2006?

Jaký byl vývoj regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3)ve fyzické dostupnosti bydlení obecně, fyzické dostupnosti jednotlivých právních typů bydlení, fyzické dostupnosti jednotlivých druhů bydlení, bytové výstavbě a ostatních parametrech charakterizujících kvalitu bydlení?

 

Dílčí cíl 007 (DC 007)

 

Analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Jak vývoj fyzické dostupnosti bydlení, resp. vývoj regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení na úrovni regionů NUTS 3, reflektoval vývoj a regionální disparity v potřebě (poptávce) po bydlení?
Jak tento vývoj reflektoval vývoj potřeby (poptávky) po bydlení mladé generace (mladých rodin) v jednotlivých regionech NUTS 3?
Do jaké míry úroveň fyzické dostupnosti jednotlivých forem bydlení v jednotlivých letech 1990 - 2006 uspokojovala potřeby bydlení různých typů domácností?

Jaký byl vývoj regionálních disparit v podílu neobsazených bytů?
Jaké byly regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) v poměru nabídky bydlení a potřeby (poptávky) po bydlení obecně v letech 1990 - 2007?
Jaké byly regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) v poměru nabídky bydlení a potřeby (poptávky) po bydlení mladé generace v letech 1990 - 2007?
Jaké byly regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) v poměru nabídky bydlení a potřeby (poptávky) po bydlení ostatních typů domácností v letech 1990 - 2007?

Jak byla připravena koncepčně a technicky (infrastruktura) území pro rozvoj nového bydlení různého druhu a standardu v letech 1990 - 2007?
Jak se projevujily důsledky politiky privatizace obecního bytového fondu na fyzickou dostupnost jednotlivých právních typů bydlení, zejména nájemního bydlení, v jednotlivých regionech v letech 1990 - 2007?
Je zapotřebí posílit fyzickou dostupnost nájemního bydlení? Pokud ano, pak je tato potřeba obecná nebo se vztahuje k pouze určitým typům domácností?
Jaké nové formy nájemního bydlení by, v této souvislosti, hypoteticky mohly přicházet v úvahu?

Jak jsou podmínky fyzické dostupnosti bydlení ovlivněny lokalizací příslušných druhů bytů podle typu sídel (velká města, střední a malá města, venkovské osídlení), podle podle polohy obytných území v územní struktuře sídel (centrum, okrajové polohy, „sídliště“), podle kvality okolního prostředí bytů, dopravní dostupnosti a sociálního prostředí?
Jak vysoká je potřeba rehabilitace (modernizace) bydlení v jednotlivých regionech podle odhadu skrytého dluhu na údržbě stávajícího bytového fondu a dosavadních (do roku 2007) investic do rehabilitace (modernizace) bytů v daných regionech?
Jaká je potřeba rehabilitace (modernizace) bydlení z hlediska výše obecné potřeby po bydlení v jednotlivých regionech?
Jaká je potřeba rehabilitace (modernizace) bydlení z hlediska hrozby sociálního vyloučení domácností ohrožených fyzickou nedostupností bydlení v jednotlivých regionech?

Jak vysoká je potřeba nové bytové výstavby z hlediska porovnání stávající nabídky bydlení v roce 2007 a potřeby po bydlení v jednotlivých regionech NUTS 3?
Je potřeba nové bytové výstavby v jednotlivých regionech NUTS 3 obecná nebo se vztahuje jen na určité právní typy bydlení (například nájemní bydlení), druhy bydlení (například byty) a lokality (například největší města)?
Je potřeba nové bytové výstavby v jednotlivých regionech NUTS 3 obecná nebo se vztahuje jen na uspokojení potřeby bydlení určitých typů domácností (například mladých lidí)?

 

Dílčí cíl 008 (DC 008)

 

Návrh možných nástrojů ze strany státu, regionů či obcí, které by mohly vést ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení a tak pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace a omezit proces sociálního vyloučení.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Výsledkem dílčího cíle bude zejména znalost odpovědí na následující otázky:

Za jakých podmínek a v jakých konkrétních případech by zvýšení finanční dostupnosti bydlení prokazatelně:

 • ovlivnilo pozitivní změnu demografického chování mladé generace?
 • snížilo velikost skupin domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením a zvýšilo úspěšnost jejich sociální reintegrace?

Jakými formami regulace, opatření či veřejných podpor ze strany státu, regionu či obce (nebo spolupráce veřejných a soukromých subjektů) lze zvýšit finanční dostupnost bydlení obecně, a specificky v těchto případech, a jaké formy regulace, opatření či veřejné podpory již byly pro tento účel zavedeny?

Pro každou novou potenciální formu regulace či podpory (či úpravu stávajících forem regulace či podpory):

 • Odpovídá tato forma regulace či forma podpory existujícímu českému právnímu prostředí a je slučitelná s právem Evropské unie?
 • Pokud ne, je tato forma regulace či podpory podobná některým regulacím či podporám v jiných členských zemích EU?
 • Jak rozsáhlá by musela být změna dosavadní legislativy tak, aby byla tato forma regulace či podpory ustavena v ČR, pokud by tato změna nenarušila právo Evropské unie?
 • Existuje ochota nebo alespoň jistý reálný výhled, že by této změny legislativy bylo možné dosáhnout?
 • Existují nějaké možnosti alternativního nastavení této formy regulace či podpory tak, aby více odpovídala českému právnímu prostředí nebo aby změna legislativního prostředí byla více průchodná?
 • Kdo by měl takovou regulaci vykonávat, resp. takovou veřejnou podporu poskytovat a rozdělovat (stát, region, obec)?
 • Jak reálné (průchodné) je zavedení alternativních nových forem regulace či veřejné podpory?

Pro stávající i nové formy regulace či podpory:

 • Jaké veřejné i ostatní (neveřejné) náklady mají současné regulace či veřejné podpory a jaké veřejné i ostatní náklady by mohly mít alternativní nové formy regulace či veřejné podpory?
 • Jaký efekt mají současné formy regulace či veřejné podpory, resp. jaký efekt by mohly mít nové či upravené formy regulace či veřejné podpory, na splnění stanoveného cíle?
 • Jaké nezamýšlené efekty mají současné formy regulace či veřejné podpory a jaké nezamýšlené efekty by mohly mít alternativní nové formy regulace či veřejné podpory?

Dílčí cíl 009 (DC 009)

 

Návrh možných nástrojů ze strany státu, regionů či obcí, které by mohly vést ke snížení reg. disparit ve fin. dostupnosti bydlení, a tak pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace a vést k vyšší prostorové mobilitě domácností za prací.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Výsledkem dílčího cíle bude znalost odpovědí na následující otázky:

Za jakých podmínek a v jakých konkrétních případech by snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi jednotlivými kraji (regiony NUTS 3) prokazatelně:

 • snížilo regionální disparity v demografickém chování mladé generace?
 • zvýšilo prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi?

Jakými formami regulace, opatření či veřejných podpor ze strany státu, regionu či obce lze snížit regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení mezi kraji (regiony NUTS 3) obecně, a specificky v těchto případech, a jaké formy regulace, opatření či veřejné podpory již byly pro tento účel zavedeny?

Pro každou novou formu regulace či podpory (či úpravu stávajících forem regulace či podpory):

 • Odpovídá tato forma regulace či forma podpory existujícímu českému právnímu prostředí a je slučitelná s právem Evropské unie?
 • Pokud ne, je tato forma regulace či podpory podobná některým regulacím či podporám v jiných členských zemích EU?
 • Jak rozsáhlá by musela být změna dosavadní legislativy tak, aby byla tato forma regulace či podpory ustavena v ČR, pokud by tato změna nenarušila právo Evropské unie?
 • Existuje ochota nebo alespoň jistý reálný výhled, že by této změny legislativy bylo možné dosáhnout?
 • Existují nějaké možnosti alternativního nastavení této formy regulace či podpory tak, aby více odpovídala českému právnímu prostředí nebo aby změna legislativního prostředí byla více průchodná?
 • Kdo by měl takovou regulaci vykonávat, resp. takovou veřejnou podporu poskytovat a rozdělovat (stát, region, obec)?
 • Jak reálné (průchodné) je zavedení alternativních nových forem regulace či veřejné podpory?

Pro stávající i nové formy regulace či podpory:

 • Jaké veřejné i ostatní (neveřejné) náklady mají současné regulace či veřejné podpory a jaké veřejné i ostatní náklady by mohly mít alternativní nové formy regulace či veřejné podpory?
 • Jaký efekt mají současné formy regulace či veřejné podpory, resp. jaký efekt by mohly mít nové či upravené formy regulace či veřejné podpory, na splnění stanoveného cíle?
 • Jaké nezamýšlené efekty mají současné formy regulace či veřejné podpory a jaké nezamýšlené efekty by mohly mít alternativní nové formy regulace či veřejné podpory?

Dílčí cíl 010 (DC 010)

 

Návrh možných nástrojů ze strany státu, regionů či obcí, které by mohly vést ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení.

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Výsledkem dílčího cíle bude zejména znalost odpovědí na následující otázky:

Jakými formami regulace, opatření či veřejných podpor ze strany státu, regionu či obce (nebo spolupráce veřejných a soukromých subjektů) lze zvýšit fyzickou dostupnost bydlení obecně, zejména pak fyzickou dostupnost bydlení pro mladou generaci, pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením a pro typy domácností, u kterých je nesouměr mezi nabídkou a potřebou po bydlení v jednotlivých regionech nejvyšší?
Jaké formy regulace, opatření či veřejné podpory již byly pro tento účel zavedeny?
Jakými formami regulace, opatření či veřejných podpor ze strany státu, regionu či obce (nebo spolupráce veřejných a soukromých subjektů) lze snížit regionální disparity (na úrovni NUTS 3) ve fyzické dostupnosti bydlení?
Jaké formy regulace, opatření či veřejné podpory již byly pro tento účel zavedeny?
Jaké formy regulace, opatření či veřejných podpor by měly být pro účel zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, resp. snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení, nově aplikovány (například nové formy nájemního bydlení), ovšem tak, aby nedošlo k plýtvání veřejných zdrojů a aby tato opatření byla zřetelně geograficky i sociálně zacílena?

Pro každou novou potenciální formu regulace či podpory (či úpravu stávajících forem regulace či podpory):

 • Odpovídá tato forma regulace či forma podpory existujícímu českému právnímu prostředí a je slučitelná s právem Evropské unie?
 • Pokud ne, je tato forma regulace či podpory podobná některým regulacím či podporám v jiných členských zemích EU?
 • Jak rozsáhlá by musela být změna dosavadní legislativy tak, aby byla tato forma regulace či podpory ustavena v ČR, pokud by tato změna nenarušila právo Evropské unie?
 • Existuje ochota nebo alespoň jistý reálný výhled, že by této změny legislativy bylo možné dosáhnout?
 • Existují nějaké možnosti alternativního nastavení této formy regulace či podpory tak, aby více odpovídala českému právnímu prostředí nebo aby změna legislativního prostředí byla více průchodná?
 • Kdo by měl takovou regulaci vykonávat, resp. takovou veřejnou podporu poskytovat a rozdělovat (stát, region, obec)?
 • Jak reálné (průchodné) je zavedení alternativních nových forem regulace či veřejné podpory?

Pro stávající i nové formy regulace či podpory:

 • Jaké veřejné i ostatní (neveřejné) náklady mají současné regulace či veřejné podpory a jaké veřejné i ostatní náklady by mohly mít alternativní nové formy regulace či veřejné podpory?
 • Jaký efekt mají současné formy regulace či veřejné podpory, resp. jaký efekt by mohly mít nové či upravené formy regulace či veřejné podpory, na splnění stanoveného cíle?
 • Jaké nezamýšlené efekty mají současné formy regulace či veřejné podpory a jaké nezamýšlené efekty by mohly mít alternativní nové formy regulace či veřejné podpory?

Dílčí cíl 011 (DC 011)

 

Analýza regionálních disparit ve fin. a fyzické dostupnosti bydlení mezi regiony na úrovni okresů a vybranými obcemi uvnitř vybraných čtyř českých krajů v roce 2010. Zjištění lokálních specifik a zpřesnění navrhovaných opatření.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Pro splnění cíle byly vybrány následující kraje: Moravskoslezský, Jihomoravský, Středočeský a hl.m. Praha (odůvodnění výběru je v uvedeno v metodice řešení). Výsledkem dílčího cíle bude zejména znalost odpovědí na následující otázky:

Jak je „privilegované“ nájemní bydlení finančně dostupné v jednotlivých regionech na úrovni okresů, vybraných obcích, případně regionech na úrovni mikroregionů, ve vybraných čtyřech krajích pro různě definované typy domácností v roce 2010?
Jak je „neprivilegované“ (tržní) nájemní bydlení finančně dostupné pro různě definované typy domácností v jednotlivých regionech na úrovni okresů, vybraných obcích, případně regionech na úrovni mikroregionů, ve vybraných čtyřech krajích v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity uvnitř vybraných čtyř krajů ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy domácností v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity uvnitř vybraných čtyř krajů ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy v roce 2010?
Pro jaké typy domácností přesahuje v jednotlivých regionech na úrovni okresů, vybraných obcích a případně v regionech na úrovni mikroregionů míra zatížení v „privilegovaném“ segmentu nájemního bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v roce 2010?
Pro jaké typy domácností přesahuje v jednotlivých regionech na úrovni okresů, vybraných obcích a případně regionech na úrovni mikroregionů míra zatížení v „neprivilegovaném“ segmentu nájemního bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v roce 2010?

Jak je „neprivilegované“ (tržní) vlastnické bydlení finančně dostupné v jednotlivých regionech na úrovni okresů, vybraných obcích, případně regionech na úrovni mikroregionů, ve vybraných čtyřech krajích pro různě definované typy domácností v v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity uvnitř vybraných čtyř krajů ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení pro různě definované typy domácností v roce 2010?
Pro jaké typy domácností přesahuje v jednotlivých regionech na úrovni okresů, vybraných obcích a případně regionech na úrovni mikroregionů míra zatížení v „neprivilegovaném“ segmentu vlastnického bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v roce 2010?

Jaké jsou regionální disparity uvnitř vybraných čtyř krajů v demografickém chování mladé generace (sňatečnosti, porodnosti) v roce 2010?
Do jaké míry souvisí regionální disparity uvnitř vybraných čtyř krajů v demografickém chování mladé generace s vývojem regionálních disparit ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ i „neprivilegovaného“ nájemního bydlení a „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují regionální disparity v demografickém chování mladé generace na úrovni bývalých okresů, obcí, případně mikroregionů?
Jaká je váha těchto faktorů? Je faktor finanční dostupnosti bydlení, resp. regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím disparity v demografickém chování mladé generace na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů?

Jaká je mezi-regionální prostorová mobilita domácností za pracovními příležitostmi mezi jednotlivými regiony na úrovni okresů, vybranými obcemi, případně regiony na úrovni mikroregionů uvnitř vybraných čtyř krajů v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity v imigraci do (emigraci z)  regionů na úrovni okresů, vybraných obcí, případně regionů na úrovni mikroregionů uvnitř vybraných čtyř krajů za pracovními příležitostmi v roce 2010?
Pro které typy domácností je, vzhledem k regionálním disparitám uvnitř vybraných čtyř krajů ve finanční dostupnosti bydlení, finančně nevýhodné, nebo dokonce nereálné, stěhovat se za pracovními příležitostmi?
Do jaké míry může souviset mezi-regionální prostorová mobilita domácností za pracovními příležitostmi na úrovni bývalých okresů, obcí, případně mikroregionů ve vybraných čtyřech krajích s disparitami ve finanční dostupnosti bydlení?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi?
Je faktor regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení faktorem, který má na prostorovou mobilitu domácností největší vliv?

Jak veliké jsou, dle co možná nejpřesnějšího odhadu, skupiny domácností akutně ohrožené sociálním vyloučením z důvodu špatné finanční dostupnosti bydlení (bezdomovci, Romové, lidé vracející se z výkonu trestu, děti opouštějící ústavní zařízení po dosažení zletilosti, neúplné rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné) ve vybraných krajích v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity ve velikosti těchto skupin mezi alespoň vybranými regiony na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů uvnitř čtyř vybraných českých krajů v roce 2010?
Jaké jsou formy a kvalita bydlení skupin domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením v alespoň vybraných regionech na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů uvnitř čtyř vybraných českých krajů v roce 2010?
Jaké jsou alespoň vybrané regionální disparity ve velikosti skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením, kvalitě a formě jejich bydlení, na úrovni okresů, obcí, případně mikroregionů uvnitř čtyř vybraných českých krajů v roce 2010?
Do jaké míry souvisí velikost skupin domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením, kvalita a forma jejich bydlení, s nízkou finanční dostupností a regionálními disparitami ve finanční dostupnosti bydlení uvnitř vybraných českých krajů, resp. s regionálními disparitami ve finanční dostupnosti bydlení mezi vybranými kraji?
Jaké další faktory statisticky významně ovlivňují velikost skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením z důvodu špatné finanční dostupnosti bydlení, kvalitu a formu jejich bydlení?
Jaké faktory ovlivňují úspěšnost sociální reintegrace těchto domácností?
Jakou váhu, se zřetelem na ostatní faktory, má na velikost skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením, kvalitu a formu jejich bydlení a úspěšnost jejich sociální reintegrace (resp. na regionální disparity ve výše uvedeném) vliv finanční dostupnost bydlení (resp. snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení)?

Jak je bydlení fyzicky dostupné ve vybraných krajích a uvnitř krajů v regionech na úrovni okresů, vybraných obcích a případně regionech na úrovni mikroregionů v roce 2010?
Jaké změny v zastoupení různých právních typů bydlení na celkovém bytovém fondu v regionech na úrovni okresů, vybraných obcích a případně regionech na úrovni mikroregionů jsou patrné mezi roky 1991 - 2001? Jak se zastoupení právních typů bydlení ve vybraných regionech na úrovni okresů a v obcích změnilo, dle kvalifikovaného odhadu, mezi roky 2001 a 2010?
Jaká je druhová skladba bytového fondu v regionech na úrovni okresů a v obcích uvnitř vybraných čtyř krajů v roce 2010?
Jaký je rozsah a skladba bytové výstavby v regionech na úrovni okresů a v obcích uvnitř vybraných čtyř krajů v roce 2010?
Jaké je průměrné stáří bytového fondu v regionech na úrovni okresů a v obcích uvnitř vybraných čtyř krajů v roce 2010?
Jaký byl dosavadní vývoj modernizace (rekonstrukce) stávajícího bytového fondu v regionech na úrovni okresů a v obcích uvnitř vybraných čtyř krajů do roku 2010?
Jaké jsou hodnoty ostatních ukazatelů hodnotících kvalitu bytové fondu (kategorie bydlení, počet pokojů, podlahová plocha bytů) v jednotlivých v regionech na úrovni okresů a v obcích uvnitř vybraných čtyř krajů v roce 2010?
Jaké jsou regionální disparity uvnitř vybraných krajů ve fyzické dostupnosti bydlení obecně, fyzické dostupnosti jednotlivých právních typů bydlení, fyzické dostupnosti jednotlivých druhů bydlení, bytové výstavbě a ostatních parametrech charakterizujících kvalitu bydlení v roce 2010?

Jak fyzická dostupnost bydlení ve vybraných krajích, resp. regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení mezi regiony na úrovni okresů a obcemi uvnitř krajů, reflektují stav a regionální disparity v potřebě (poptávce) po bydlení v roce 2010?
Jak fyzická dostupnost bydlení, resp. disparity ve fyzické dostupnosti bydlení uvnitř vybraných krajů, reflektují potřebu po bydlení mladé generace (mladých rodin), resp. disparity v této potřebě uvnitř vybraných krajů?
Do jaké míry stávající úroveň fyzické dostupnosti jednotlivých forem bydlení uspokojuje potřeby bydlení různých typů domácností v jednotlivých regionech na úrovni okresů a v obcích ve vybraných krajích?

Jaké jsou regionální disparity (mezi regiony na úrovni okresů a obcemi ve vybraných krajích) v podílu neobsazených bytů?
Jaké jsou regionální disparity (mezi regiony na úrovni okresů a obcemi ve vybraných krajích)v poměru nabídky bydlení a potřeby (poptávky) po bydlení obecně?
Jaké jsou regionální disparity (mezi regiony na úrovni okresů a obcemi ve vybraných krajích) v poměru nabídky bydlení a potřeby (poptávky) po bydlení mladé generace?
Jaké jsou regionální disparity (mezi regiony na úrovni okresů a obcemi ve vybraných krajích) v poměru nabídky bydlení a potřeby (poptávky) po bydlení ostatních typů domácností?

Jak je připraveno koncepčně a technicky (infrastruktura) území pro rozvoj nového bydlení různého druhu a standardu?
Jak se projevují důsledky politiky privatizace obecního bytového fondu na fyzickou dostupnost jednotlivých právních typů bydlení, zejména nájemního bydlení, v jednotlivých regionech na úrovních okresů a obcích ve vybraných krajích?
Je zapotřebí posílit fyzickou dostupnost nájemního bydlení? Pokud ano, pak je tato potřeba obecná nebo se vztahuje k pouze určitým typům domácností nebo k určitým regionům na úrovni okresů či obcím?

Jak jsou podmínky fyzické dostupnosti bydlení ovlivněny lokalizací příslušných druhů bytů podle typu sídel (velká města, střední a malá města, venkovské osídlení), podle podle polohy obytných území v územní struktuře sídel (centrum, okrajové polohy, „sídliště“), podle kvality okolního prostředí bytů, dopravní dostupnosti a sociálního prostředí?
Jak vysoká je potřeba rehabilitace (modernizace) bydlení v jednotlivých regionech na úrovni okresů a v obcích ve vybraných krajích podle odhadu skrytého dluhu na údržbě stávajícího bytového fondu a dosavadních investic do rehabilitace (modernizace) bytů?
Jaká je potřeba rehabilitace (modernizace) bydlení z hlediska výše obecné potřeby po bydlení v jednotlivých regionech na úrovni okresů a v obcích ve vybraných krajích?
Jaká je potřeba rehabilitace (modernizace) bydlení z hlediska hrozby sociálního vyloučení domácností ohrožených fyzickou nedostupností bydlení v jednotlivých regionech na úrovni okresů a v obcích ve vybraných krajích?

Jak vysoká je potřeba nové bytové výstavby z hlediska porovnání stávající nabídky bydlení a potřeby po bydlení v jednotlivých regionech na úrovni okresů a v obcích ve vybraných krajích?
Je potřeba nové bytové výstavby obecná nebo se vztahuje jen na určité právní typy bydlení (například nájemní bydlení), druhy bydlení (například byty), vybrané regiony na úrovni okresů či obce, a lokality (například jen největší města)?
Je potřeba nové bytové výstavby obecná nebo se vztahuje jen na uspokojení potřeby bydlení určitých typů domácností (například mladých lidí)?

Která opatření (regulace, nástroje a veřejné podpory) navržená v první fázi projektu, tj. opatření, která by mohla mít prokazatelný účinek na zvýšení finanční dostupnosti bydlení, resp. na snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, a následně též pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace, vyšší prostorovou mobilitu domácností za prací, snížit velikost skupin domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením, zlepšit kvalitu jejich bydlení a urychlit jejich sociální reintegraci, se ukazují jako vhodná pro realizaci ve vybraných čtyřech českých krajích?
Která opatření (regulace, nástroje a veřejné podpory) navržená v první fázi projektu, tj. opatření, která by mohla mít prokazatelný účinek na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, resp. na snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména pak na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro mladou generaci, pro domácnosti ohrožené sociálním vyloučením a pro typy domácností, u kterých je nesouměr mezi nabídkou a potřebou po bydlení v jednotlivých regionech nejvyšší, se ukazují jako vhodná pro realizaci ve vybraných čtyřech českých krajích?
Jaké formy opatření již byly pro tento účel zavedeny?
Jaké nové formy opatření by připadaly v úvahu?
Jaká lokální specifika by bylo nutné vzít při úpravě stávajících opatření nebo při zavedení nových opatření v úvahu?
Kdo by měl taková opatření vydávat, resp. takovou veřejnou podporu poskytovat a rozdělovat?
Jaká konkrétní kritéria by měla být zohledněna?
Kdo by měl být hlavním příjemcem podpory?
Jaké by byly očekávané výsledky (efekt) zavedení těchto opatření v případě hypotetické aplikace na konkrétní případy v konkrétních obcích vybraných krajů?
Jaké by mohly být nezamýšlené důsledky těchto opatření?
Jak reálné (průchodné) je zavedení těchto opatření?
Jaké veřejné i ostatní (neveřejné) náklady by byly spojeny s těmito opatřeními?

Dílčí cíl 012 (DC 012)

 

Průběžná aktualizace vývoje a regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení na hlavních internetových stránkách projektu.

 

Očekávané výsledky dílčího cíle:

 

Výsledkem bude zejména znalost odpovědí na následující otázky:

Jak je „privilegované“ nájemní bydlení finančně dostupné pro různě definované typy domácností v jednotlivých krajích (regionech NUTS 3) v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jak je „neprivilegované“ (tržní) nájemní bydlení finančně dostupné pro různě definované typy domácností v jednotlivých krajích v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jaké jsou regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) ve finanční dostupnosti „privilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy domácností v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?

Dochází ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?
Jaké jsou regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ nájemního bydlení pro různě definované typy domácností v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)? Dochází ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?

Pro jaké typy domácností přesahuje v jednotlivých krajích míra zatížení v „privilegovaném“ segmentu nájemního bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)? Jak vysoký je odhadovaný počet domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu), pro které je „privilegované“ nájemní bydlení nedostupné s využitím různě definovaných mezí maximálně únosného zatížení výdaji na bydlení?
Pro jaké typy domácností přesahuje v jednotlivých krajích míra zatížení v "neprivilegovaném" segmentu nájemního bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)? Jak vysoký je odhadovaný počet domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu), pro které je „neprivilegované“ nájemní bydlení nedostupné s využitím různě definovaných mezí maximálně únosného zatížení výdaji na bydlení v letech 2007 - 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jak je „neprivilegované“ (tržní) vlastnické bydlení finančně dostupné pro různě definované typy domácností v jednotlivých krajích (regionech NUTS 3) v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jaké jsou regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) ve finanční dostupnosti „neprivilegovaného“ vlastnického bydlení pro různě definované typy domácností v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)? Dochází ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?
Pro jaké typy domácností přesahuje míra zatížení v „neprivilegovaném“ segmentu vlastnického bydlení, po nezbytných úpravách, různě definovanou maximální únosnou mez zatížení v jednotlivých regionech v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jak vysoký je odhadovaný počet domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu), pro které je „neprivilegované“ vlastnické bydlení nedostupné s využitím různě definovaných mezí maximálně únosného zatížení výdaji na bydlení v letech 2007 - 2011?

Které typy domácností jsou, z hlediska výsledků dílčího cíle 1 a z důvodu nerovnoměrného vývoje cen bydlení a příjmů (mezd), potenciálně nejvíce ohroženy finanční nedostupností bydlení v jednotlivých krajích (regionech NUTS 3) v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jaký je počet (podíl) domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení v jednotlivých krajích v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jaké jsou regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) v podílu domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?

Jaké jsou regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3) v demografickém chování mladé generace v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)? Dochází ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?

Jaký je vývoj v meziregionální prostorové mobilitě domácností (na úrovni regionů NUTS 3)za pracovními příležitostmi v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)?
Jaké jsou regionální disparity (na úrovni regionů NUTS 3)v imigraci do (emigraci z) regionů za pracovními příležitostmi v letech 2007 – 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého období řešení projektu)? Dochází ke snižování nebo zvyšování regionálních disparit?

Jaká je fyzická dostupnost bydlení obecně v ČR jako celku a v jednotlivých regionech (na úrovni regionů NUTS 3) v letech 2007-2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?
Jak se zastoupení právních typů bydlení na celkovém bytovém fondu v jednotlivých regionech mění, dle kvalifikovaného odhadu, mezi roky 2007 a 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?
Jaký je vývoj druhové skladby bytového fondu v ČR jako celku i v jednotlivých regionech mezi roky 2007-2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?
Jaký je vývoj a skladba bytové výstavby v ČR jako celku a v jednotlivých regionech mezi roky 2007 a 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?
Jaký je vývoj v průměrném stáří bytového fondu v jednotlivých regionech v letech 2007 a 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?
Jaký je vývoj v modernizaci (rekonstrukci) stávajícího bytového fondu v jednotlivých regionech v letech 2007 a 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?
Jaký je vývoj v ostatních ukazatelích hodnotících kvalitu bytové fondu (kategorie bydlení, počet pokojů, podlahová plocha) v jednotlivých regionech 2007 a 2011 (tj. průběžné sledování v průběhu celého řešení projektu)?