Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17472
Archiv anket

  • Řešitelé

Projektový tým

Projektový tým je tvořen konsorciem tří institucí - Sociologickým ústavem AV ČR (SOÚ AV ČR) se sídlem v Praze (příjemce - koordinátor), Fakultou stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB TU Ostrava) se sídlem v Ostravě (příjemce) a Institutem regionálních informací, s.r.o. (IRI) se sídlem v Brně (příjemce). Složení projektového týmu bylo koncipováno tak, aby v něm byly zastoupeny jak organizace věnující se primárně základnímu výzkumu (Sociologický ústav AV ČR, VŠB TU Ostrava), tak subjekty soukromé sféry s přímou vazbou na praxi (IRI). Složení řešitelského týmu lze označit jako multidisciplinární a "multiregionální". Multidisciplinární v tom ohledu, že je složen z teoretiků věnujících se výzkumu různých aspektů problematiky bydlení (tři členové řešitelského týmu SOÚ AV ČR se zabývají především sociálně-ekonomickými aspekty bydlení, zatímco členové řešitelského týmu z VŠB TU Ostrava zejména technickými aspekty bydlení) a regionálních problémů (dva členové řešitelského týmu SOÚ AV ČR se zabývají studiem lokálních a regionálních problémů), kteří jsou doplněni odborníky věnující se problematice bydlení z ryze praktického hlediska (členové řešitelského týmu z IRI). Za "multiregionální" lze označit tým s ohledem na sídla jednotlivých institucí, která jsou v centrech tří významných krajů ČR (Hl. m. Praha, Moravskoslezského a Jihomoravského), což má rovněž praktický význam z hlediska naplnění cílů navrhovaného projektu.

 

Řešitelské týmy

příjemce - koordinátor

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., (příjemce - koordinátor) je zavedenou výzkumnou institucí, která se věnuje zejména analýze soudobých společenských změn a trendů v ČR. Změny a trendy jsou zkoumány jak z hlediska působení dlouhodobých vývojových tendencí v české společnosti, tak z hlediska současných evropských a globálních vlivů. Metodicky se opírá o empirické sociální výzkumy, o šetření a analýzy - kvantitativní a kvalitativní a o kontinuální výzkumy veřejného mínění. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je členem mnoha mezinárodních výzkumných sítí (CESSDA, ECPR, ECSR, IPSA, ISSP, ISA a dalších) a má zkušenosti s řešením mnoha domácích i zahraničních projektů.

 

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i., tvoří tři pracovníci oddělení Ekonomická sociologie, jmenovitě Ing. Mgr. Martin Lux, Ing. Petr Sunega a Mgr. Martina Mikeszová a dva pracovníci oddělení Lokální a regionální studia, jmenovitě RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. a Mgr. Jana Vobecká. Členové řešitelského týmu disponují bohatými zkušenostmi z výzkumu v oblasti bydlení a bytové politiky (zejména Ing. Mgr. Martin Lux) i z oblasti výzkumu regionálních problémů (zejména RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc). Ing. Mgr. Martin Lux dosáhl na poli výzkumu bydlení již některých významných ocenění. V roce 2004 mu byla udelena cena Erharda Buseka (2. místo) za odbornou studii "Efficiency and effectiveness of housing policies in the Central and Eastern Europe countries". V roce 2006 Akademická rada na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR udělila Ing. Mgr. Martinu Luxovi Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce (socioekonomický výzkum bydlení). Ing. Mgr. Martin Lux rovněž absolvoval roční pobyt na University of Glasgow, Department of Urban Studies, v rámci Marie Curie Fellowship. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. obdržel v roce 1994 cenu Hlávkovy nadace, v roce 2003 Prémii Otty Wichterleho.

 

příjemce

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Zapojení fakulty do VaV je velmi rozsáhlé. Fakulta řeší nebo řešila  projeky či granty pro MŠMT, MMR, INTERGER IIIa, MDS, Národní agenturu programu Leonardo da Vinci, projekty ČBÚ, GA ČR a projekty 6. rámcového programu EU.


Katedra městského inženýrství FAST VŠB-TU podílející se na projektu je odborně zaměřena na výuku urbanismu a disciplín územního a regionálního plánování, typologie staveb pro bydlení a občanské vybavení, typologie průmyslových staveb, stavitelské disciplíny, staveb pro technické vybavení města a ochranu životního prostředí, efektivnosti investic, financování, investičního procesu, organizaci a řízení stavební firmy, právních systémů a legislativy ve výstavbě a správě města.


Výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny především na problematiku regenerace devastovaných průmyslových ploch, regenerace panelových obytných budov, regenerace sídlištních celků, problematiku bydlení a bytové politiky, oblast investičního procesu ve výstavbě, posílení efektivnosti řešení technické infrastruktury,
bezbariérového prostředí staveb, dopravní urbanismus a technickou infrastrukturu městských aglomerací.

 

Řešitelský tým FAST VŠB-TU tvoří sedm pracovníků katedry městského inženýrství, jmenovitě Prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., Ing. Vladimír Koudela, CSc., Ing. František Kuda, CSc., Ing. Renata Zdařilová, Ing. Jan Česelský, Ing. Martin Ferko a Ing. Vladimír Šmidák. Členové řešitelského týmu disponují bohatými zkušenostmi z výzkumu v oblasti bydlení a bytové politiky (zejména prof. V. Kuta) i z oblasti výzkumu regionů (zejména Ing. V. Koudela).

 

příjemce

Institut regionálních informací, s.r.o., (IRI) je významnou nezávislou firmou, která se problematikou bydlení zabývá od svého založení. Od roku 2000 realizuje IRI monitoring cen bydlení v ČR a to zejména z důvodu chybějících přiměřeně přesných informací o místně obvyklých cenách bydlení a nájemném, které jsou potřebné pro měření finanční dostupnosti bydlení (viz. http://www.kiseb.cz). Zkušenosti získané dlouhodobou praxí při monitoringu cen bydlení i dosavadní výsledky IRI budou při výzkumu regionálních disparit v oblasti bydlení v odpovídající míře využity. Praktická činnost IRI se rozvíjí také zejména v oblasti poradenství pro obce, kraje a centrální orgány a to zejména pro oblast municipální a regionální bytové politiky a v oblastech navazujících, jako jsou: územní plánování, zpracování cenových a hodnotových map a rozvojových koncepcí. Odborný tým IRI tvoří odborní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi ve výzkumu i praxi v dané problematice.

 

Ing. Milada Kadlecová má desetiletou praxi ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury a později i v Ústavu územního rozvoje, kde se podílela na úkolech z oblasti prostorové ekonomie a bydlení. Ing. arch. Michal Hadlač, urbanista a analytik GIS získal zkušenosti praxí ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, na útvaru hlavního architekta města Brna. Spolu s RNDr. Milanem Polednikem spolupracoval s Ústavem územního rozvoje na úkolech týkajících se výzkumu možností urbanistických modelů a využití cenových a hodnotových map pozemků a jejich využití pro účely bydlení. RNDr. Polednik  získal svoji odbornost při zpracování územních plánů sídelních útvarů a  územních plánů velkých územních celků, zejména v částech týkajících se demografie, bydlení, urbanistické ekonomie a sociálně ekonomická problematiky. Uvedená trojice odborníků spolupracuje od roku 2000 v rámci Institutu regionálních informací na všech projektech, týkajích se problematiky bydlení, ať už jde o monitoring cen bydlení nebo o jednotlivé koncepční či analytické studie pro města, obce nebo centrální orgány.  V týmu IRI jsou zařazení dva mladí absolventi, zejména Mgr. Vladimíra Roglová, absolventka oboru geografie a Petr Kepák, DiS, kteří jsou zapojeni do aplikace praktických projektů s problematikou bydlení a trvale udržitelného rozvojove regionů. Sylva Lakomá bude zajišťovat technické a administrativní zázemí týmu IRI.