Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

  • Rámec projektu

Úvodní strana / O projektu / Rámec projektu

Rámec projektu

Zatímco již několik projektů se věnovalo analýze finanční dostupnosti bydlení českých domácností jako celku, jen velmi zřídka byly analyzovány meziregionální rozdíly (regionální disparity). Podobně je tomu i v případě fyzické dostupnosti bydlení. Přitom v průběhu transformace došlo k nerovnoměrnému rozvoji jednotlivých regionů-krajů a vzniku podstatných regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

 

Administrativní opatření ovlivňující dostupnost bydlení a disparity v dostupnosti bydlení

Zejména následující kroky měly podstatný vliv na výši i regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení: ukončení komplexní bytové výstavby financované ze státního rozpočtu na počátku transformace, liberalizace cen stavebních materiálů, liberalizace mezd v privátním sektoru, deregulace cen energií a ostatních služeb spojených s bydlením, restituce bytového fondu, privatizace obecních a služebních bytů, kroky v oblasti regulace/deregulace nájemného a zavedení nových státních podpůrných programů směřujících ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení (příspěvku na bydlení, státní podpory výstavby nájemních a podporovaných bytů, státní podpory stavebního spoření, úrokových dotací a daňové podpory určených zejména pro podporu hypoteční financování). V souvislosti s připravovanou reformou nájemného (zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) a sociálních dávek (zákon 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, novela zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) dojde v oblasti finanční dostupnosti bydlení velmi pravděpodobně k dalším velmi podstatným změnám.

 

Regionální disparity v dostupnosti bydlení a jejich potenciální důsledky

Regionální disparity (na úrovni krajů) ve finanční dostupnosti bydlení jsou pravděpodobně vyšší než regionální disparity týkající se ekonomické výkonnosti krajů obecně. Z důvodu nerovnoměrného vývoje cen bydlení a příjmů (mezd) se velmi pravděpodobně posilují regionální disparity v podílu domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení a sociálním vyloučením. Snížení finanční dostupnosti bydlení velmi pravděpodobně přispělo ke změně demografického chování mladé generace, jako například odkládání narození prvního dítěte. Tyto disparity jsou též zřejmě velmi důležitým faktorem nízké úrovně prostorové mobility pracovních sil a vysokých rozdílů v míře nezaměstnanosti. Dosud nebyly simulovány dopady chystané reformy v oblasti nájemního bydlení (deregulace nájemného) na finanční dostupnost bydlení obecně a regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení. Přestože tato změna může mít významné socio-ekonomické důsledky (demografické, migrační, sociální), tyto důsledky nebo jejich závažnost nejsou, z důvodu neexistence podrobnějších analýz, podrobněji odhadnuty a neexistují mimo návrh nového příspěvku na bydlení téměř žádná preventivní opatření, která by zabránila rozsáhlejším negativním dopadům této reformy.

 

Očekávané přínosy projektu 

Analýza navrhovaná v tomto projektu umožní první komplexní zmapování disparit mezi jednotlivými českými kraji ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, a to jak jejich aktuálního stavu (průběžně po celé období řešení projektu), tak také jejich vývoje od roku 2000. Navrhovaná analýza bude rovněž simulovat (v průběhu řešení projektu následně též mapovat) vývoj finanční dostupnosti bydlení na základě předpokládaných kroků reformy v oblasti nájemního bydlení (deregulace nájemného). Pro účel měření finanční dostupnosti bydlení bude navíc využita nová metodologie, která sice vychází z postupů měření používaných ve světovém výzkumu bydlení, avšak odráží specifika transformace české společnosti.

 

Jelikož důsledné a kritické zmapování regionálních disparit dosud chybí, nebylo možné analyzovat ani potenciální socio-ekonomické důsledky těchto disparit, tj. skutečné a nikoliv pouze hypotetické socio-ekonomické důsledky. Teprve zmapování vývoje disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení umožní vysledovat vývoj v podílu domácností potenciálně ohrožených nedostupností bydlení, a to zvlášť pro jednotlivé skupiny domácností a zvlášť pro jednotlivé kraje České republiky. Statistická analýza faktorů ovlivňujících potenciální socio-ekonomické důsledky regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jako změnu demografického chování mladé generace, nízkou prostorovou mobilitu pracovních sil a zvyšování nebezpečí sociálního vyloučení u skupin akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení, umožní poprvé testovat vliv jednotlivých faktorů na zmíněné socio-ekonomické důsledky. Jinými slovy, dosud nevíme, do jaké míry vývoj ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, stejně jako vývoj regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji, má skutečný vliv na změnu demografického chování mladé generace (nedostatečnou stabilizaci mladých rodin), prostorovou mobilitu pracovních sil a posilování nebezpečí sociálního vyloučení u domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení. Zmapování regionálních disparit a navrhovaná statistická analýza faktorů dokáže vliv jednotlivých faktorů prokázat, resp. odhadnout váhu jednotlivých vlivů.

 

Teprve při znalosti významnosti vlivu (váhy vlivu jednotlivých faktorů) je možné odhadnout, do jaké míry existující i možné nové a originální nástroje bytové, rozvojové a sociální politiky, které by vedly ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení, resp. ke snížení regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, by mohly rovněž vést k pozitivnějším demografickým proměnám, vyšší mobilitě pracovních sil a omezení sociálního vyloučení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení. Cílem tohoto projektu je takové nástroje (regulace, veřejné podpory) nalézt, testovat reálnost jejich zavedení, jejich nákladnost a efekt pro naplnění stanoveného cíle. Cílem projektu je rovněž definovat lokální specifika při konečném nastavení těchto nástrojů, a to pomocí detailních analýz regionálních disparit a efektivity navrhovaných nástrojů uvnitř vybraných čtyř českých krajů – kraji Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a Hl. m. Praze.

 

Již dnes existuje několik převážně státních nebo lokálních programů zaměřených na zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení, méně však již na snížení regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Existují, například, programy podpory výstavby obecních bytů, programy podpory výstavby podporovaných bytů (chráněných bytů, bytů na půl cesty, bytů v domech s pečovatelskou službou), programy půjček pro mladé sezdané páry (případně osamělé rodiče pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě) nebo příspěvek na bydlení. Finanční dostupnosti bydlení napomáhá též státem podporovaný systém stavebního spoření nebo možnost odečtu úroků z úvěrů použitých pro pořízení bydlení z daňového základu. Existují i programy a podpory zaměřené na finanční pomoc při poskytování sociálních služeb pro osoby akutně ohrožené bytovou nouzí a sociálním vyloučením. Všechny existující programy budou přirozeně analyzovány v rámci tohoto projektu, avšak budou hledány i nové formy opatření, jež by mohly mít při stejné či nižší nákladnosti vyšší efekt.