Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra migrace za prací - možné néstroje státu

Pro Českou republiku je charakteristická, v porovnání se situací ve „starých“ členských zemích EU nebo v USA, relativně nízká míra vnitřní migrace (migrace uvnitř národních hranic). Vysoké regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti poukazují zejména na nízkou úroveň vnitřní migrace za prací. Podíl stěhování z pracovních důvodů na celkovém objemu vnitřní migrace činil v roce 2004 pouze 5,2 % (od roku 2004 bohužel motivy migrace neznáme). Bariéry pro její větší rozvoj mohou být různé; ve světě často zmiňovanými jsou podmínky bydlení. S rostoucím důrazem na flexibilitu práce tak věnuje výzkum, zejména ve vyspělých zemích, stále větší pozornost vzájemnému vztahu mezi trhem práce a trhem bydlení. Ještě větší pozornost by však tento vztah zasloužil právě v postkomunistických zemích. Nejen proto, že stejně jako trh práce musel od počátku transformace být postupně vytvářen i trh bydlení, existující před rokem 1989 často jen v ilegální podobě, ale také proto, že z důvodu pomalých reforem v oblasti bydlení po roce 1989 se vytváření skutečného trhu bydlení výraznějším způsobem zpozdilo.

Výsledky některých empirických studií ze zahraničí ukázaly, že jednou z významných bariér pro migraci za prací mohou být vysoké regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení (potažmo v nájemném či cenách bytů). Vysoké ceny bydlení v prosperujících regionech jsou faktorem, který brání imigraci nové pracovní síly z méně prosperujících regionů s nízkými cenami bydlení; posilování těchto regionálních rozdílů může vést k tomu, že se případné stěhování za prací, a to i přes diferenci v úrovni mezd, domácnosti finančně nevyplatí. V českém prostředí se již dříve potvrdilo, že na intenzitu migrace za prací v případě nezaměstnanosti má z oblasti bydlení a bytové politiky velmi významný vliv právní důvod užívání bydlení (tj. zda-li domácnost žije ve vlastním nebo nájemním bydlení). Prokázalo se, že v případě nezaměstnanosti jsou ochotni se významně více stěhovat za prací lidé žijící v soukromých i obecních nájemních bytech a významně méně pak vlastníci svého bydlení, zejména pak vlastníci rodinných domů. Smyslem této studie pak bylo zjistit, zda-li na intenzitu migrace má stejně významný, či dokonce významnější, vliv i vývoj regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení; a následně navrhnout taková opatření, která by pomohla tuto bariéru migrace odstranit.

Nástroje ke snížení regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a zvýšení migrací za prací

Z přehledu vybraných nástrojů na podporu migrace za prací používaných v zahraničí je zřejmé, že až na výjimky se jedná o příspěvky na snížení nákladů na dopravu (dojížďku) do místa zaměstnání, případně na snížení nákladů na přestěhování a pouze v jednom případě i o příspěvek na ubytování v místě pracoviště. Ani v jednom případě nejde o nástroj cílený primárně na snížení regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení. Pro ČR byly navrženy čtyři potenciální nástroje, které se liší z hlediska náročnosti na finanční zdroje, politické průchodnosti a praktické realizovatelnosti: migrační příspěvek, daňové zvýhodnění, příspěvek na stěhování a databáze spojující informace o volných pracovních místech s nabídkou odpovídajícího bydlení v cílové lokalitě.

Z porovnání potenciálních nástrojů na podporu pracovně orientované migrace v ČR z hlediska jejich odhadované náročnosti na zdroje veřejných rozpočtů, politickou průchodnost jejich případného zavedení a praktickou testovatelnost se jako jednoznačně nejperspektivnější jeví vytvoření databáze spojující informace o volných pracovních místech s informacemi o nabídce odpovídajícího bydlení v lokalitě nového zaměstnání. Jejím smyslem je i omezit náklady spojené s hledáním nového bydlení/ubytování (search costs) na straně uchazeče o zaměstnání v cílové lokalitě a nepřímo tím usnadnit migraci za prací. Vhodnost zavedení tohoto nástroje byla dokumentována i prostřednictvím výsledků kvantitativních a kvalitativních šetření, které proběhly v letech 2005 a 2006.

Z hlediska aplikace nástroje se nabízí v zásadě dvě možnosti – první předpokládá vytvoření databáze prostřednictvím nezávislého subjektu (přístup přes webové rozhraní), který by přebíral informace o volných pracovních místech z databází úřadů práce (dostupné prostřednictvím MPSV) a vlastními silami doplňoval informace o možnostech ubytování v cílové lokalitě. Druhá možnost by spočívala v rozšíření již existující databáze nabídky zaměstnání (volných pracovních míst) příslušných úřadů práce o odpovídající databázi nabídky bydlení vytvořené ve spolupráci s vybranými realitními kancelářemi garantujícími kvalitu, aktuálnost a úplnost uváděných dat.

Praktické otestování nástroje by mohlo mít formu pilotního projektu, který bude po uplynutí určité doby vyhodnocen. Realizace pilotního projektu předpokládá potřebu navázat spolupráci se dvěma úřady práce, kdy jeden by nabízel k nabídce zaměstnání i nabídku bydlení v daném místě a druhý tradičně pouze nabídku zaměstnání bez odpovídající nabídky bydlení. Následně by byly porovnány výsledky úspěšnosti umístění uchazečů u těchto dvou úřadů práce – ideálně by se mělo jednat o úřady práce s podobnou strukturou uchazečů. Kromě toho by byla porovnávána rovněž nákladnost projektu s očekávaným přínosem v podobě většího počtu úspěšně umístěných uchazečů (a tím úsporách na vyplacené podpoře v nezaměstnanosti, resp. sociálních dávkách evidovaných uchazečů o zaměstnání).

Více informací viz text studie: http://www.disparity.cz/index.asp?menu=728&record=4162

15.5.2010