Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17131
Archiv anket

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji

SOÚ AV ČR, v.v.i. společně s řešiteli z ostatních partnerských parcovišť vydal souhrnnou zprávu k řešení jedné aktivity projektu, kterou bylo zmapování osob akutně ohrožených sociálním vyloučením (zejména s ohledem na nedostupnost bydlení).

Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji

V České republice bylo provedeno v posledních letech několik dílčích výzkumů, jež se zabývají problematikou bezdomovství (např. Hradecká, Hradecký 1997), ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava) bylo rovněž realizováno sčítání bezdomovců (např. Hradecký et al. 2004). Existují také studie mapující sociálně vyloučené romské lokality (MPSV 2006) stejně jako studie zabývající se sociální segregací (Sýkora ed. 2007), nicméně dosud neexistuje souhrnný materiál, který by analyzoval bytovou situaci sociálně vyloučených domácností a identifikoval faktory i bariéry úspěšné reintegrace na trhu s bydlením. Z toho důvodu bylo v rámci projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické souvislosti a návrhy opatření na snížení regionálních rozdílů“ provedeno vlastní kvalitativní sociologické šetření, které si klade za cíl zmapovat akutní ohrožení nedostupností bydlení ve třech (resp. čtyřech) vybraných krajích ČR, kde jsou také situována tři největší města ČR (Praha a Středočeský kraj, Brno a Jihomoravský kraj a Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem).

Hlavní výzkumné otázky, na které se předkládaná zpráva snaží odpovědět, jsou následující:

 • Jaké jsou příčiny nedostatečného přístupu k přiměřenému bydlení, jež vedou až k sociálnímu vyloučení ve vybraných krajích? Jaké jsou příčiny ztráty bydlení?
 • Jaké možnosti pomoci jsou sociálně vyloučeným v souvislosti s bydlením poskytovány? Jaké politiky jsou uplatňovány obcemi (resp. městskými částmi) s cílem zabránit sociálnímu vyloučení těchto osob, resp. napomoci jejich sociální reintegraci?
 • Jaké faktory podmiňují úspěšnou reintegraci sociálně vyloučených a naopak jaké jsou bariéry úspěšné reintegrace?
 • Jaké nástroje by mohly ještě účinněji napomoci sociálně vyloučeným?
  • Struktura zprávy odpovídá dvěma částem výzkumu a jednotlivým výzkumným otázkám. První část vysvětluje způsob sběru dat a metodologii výzkumu. Další část se pak věnuje výsledkům první části výzkumu, tj. rozhovorům se sociálními pracovníky, a následující část se pak zaměřuje na hlavní poznatky z druhé části výzkumu, tj. skupinových rozhovorů mezi osobami akutně ohroženými sociálním vyloučením. Obě tyto části jsou pak vnitřně děleny dle výzkumných otázek. V poslední části jsou porovnány jednotlivé poznatky z výzkumu a shrnuty hlavní závěry.

   19.1.2011

   Související dokumenty: